Szkoła promująca zdrowie


PLANY
RAPORTY
DZIAŁANIA

logoszkolypromujacejzdrowieCertyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

certyfikatspzCentralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o rekomendowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. W styczniu 2023r. Warszawie dyrekcja szkoły p. Elżbieta Nawrocka i Hanna Stasińska – Filary odebrały z rąk dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie ?

       „Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów          i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości            o zdrowie przez całe życie.

Nasza szkoła od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które prowadzone są na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania w naszej szkole.

W modelu SzPZ  uwzględniono trzy poziomy:

 1. Warunki dla tworzenia SzPZ.
 2. Główne obszary działań.
 3. Oczekiwane efekty.

Przedstawiony model  stanowił podstawę do opracowania czterech standardów SzPZ – pierw­szy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne kierunki działań).

Standardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Nowym, wprowadzonym do koncepcji SzPZ w Polsce w 2016 r. elementem jest uwzględnienie w niej dzia­łań na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia nauczycieli i innych pracowników szkoły (administracji, obsługi, stołówki szkolnej). Dotychczas szkoły, w tym także SzPZ, koncentrowały się na zdrowiu uczniów. Wyniki licznych badań wskazują, że zdrowie i dobre samopoczucie pracowników szkoły, a zwłaszcza nauczy­cieli, jest obok ich kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych jednym z podstawowych czynników wpływających na realizację zadań szkoły oraz efekty uczenia się uczniów i ich zdrowie i samopoczucie.

Włączenie promocji zdrowia pracowników do działań SzPZ jest specyficzną cechą takiej szkoły, elementem odróżniającym ją od innych szkół…”

( informacje zaczerpnięto z podręcznika

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

pod redakcją naukową

Barbary Woynarowskiej i Magdaleny Woynarowskiej – Sołdan,

Wydanie drugie, ORE Warszawa 2019)

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia

rok szkolny 2023/2024

Lp. Imię i nazwisko Społeczność szkolna
1. Elżbieta Nawrocka dyrektor szkoły
2. Izabela Bosy uczennica kl.
3. Luiza Kuźmenko rodzic
4. Marzanna Adamczak koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia/ wychowawca kl. VII
5. Hanna Janowska nauczyciel/ wychowawca kl. III
6. Anna Jankowska nauczyciel wychowania fizycznego / wychowawca kl. VI
7. Beata Patryas nauczyciel/ wychowawca kl. I
8. Judyta Chuda nauczyciel/ wychowawca kl. VII
9. Maciej Kowalczyk nauczyciel wychowania fizycznego- wychowawca kl. VIII
10. Danuta Szymaniak pielęgniarka medycyny szkolnej
11. Anna Neumann pracownik administracji
12. Katarzyna Rataj pracownik niepedagogiczny
13. Agnieszka Patyk nauczyciel wychowania fizycznego
14. Sławomira Spiżewska
 • nauczyciel/ wychowawca kl. VIII

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2023/2024.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2023/2024. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2023/2024. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2023/2024. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Zdrowie psychiczne”.

Godzina wychowawcza z okazji Dnia Tolerancji ( listopad) – klas IV b.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą czym jest tolerancja – 80% uczniów

Cele:
– kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, jego odmienności
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
– uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
– uwrażliwienie na przeżycia innych,
– wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym,
– budzenie uczuć humanitarnych.

Adresaci: uczniowie klasy IV b

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia

rok szkolny 2022/2023

Lp. Imię i nazwisko Społeczność szkolna
1. Elżbieta Nawrocka dyrektor szkoły
2. uczennica kl.
3. Luiza Kuźmenko rodzic
4. Marzanna Adamczak koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia/ wychowawca kl. VII
5. Hanna Janowska nauczyciel/ wychowawca kl. III
6. Joanna Kunkel nauczyciel wychowania fizycznego / wychowawca kl. VI
7. Beata Patryas nauczyciel/ wychowawca kl. I
8. Judyta Chuda nauczyciel/ wychowawca kl. VII
9. Maciej Kowalczyk nauczyciel wychowania fizycznego- wychowawca kl. VIII
10. Danuta Szymaniak pielęgniarka medycyny szkolnej
11. Anna Neumann pracownik administracji
12. Katarzyna Rataj pracownik niepedagogiczny
13. Agnieszka Patyk nauczyciel wychowania fizycznego
14. Sławomira Spiżewska
 • nauczyciel/ wychowawca kl. VIII

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2022/2023.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2022/2023. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2022/2023. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2022/2023. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Zdrowie psychiczne – ważna rzecz”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dzień Tolerancji

Czasem nieznajomość celu oznacza przygodę, czasem wspólna zabawa ma większe znaczenie niż najlepiej przygotowany scenariusz… Przekonaliśmy się o tym wspólnie realizując tzw. blind projekt z okazji Dnia Tolerancji.  W ramach tej koncepcji każda z klas otrzymała wykonane przez zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej trzy arkusze z literami. Zadaniem uczniów było wykonanie dekoracji przekazanych liter w mniejszych zespołach, tak, aby odzwierciedlały to, co dla danej klasy ważne, z czym się utożsamia, co ją „wyraża”.Na wykonanie zadania każda z klas miała cztery dni. Po upływie tego czasu przedstawiciele klas zostali zaproszeni na boisko o wyznaczonej godzinie, gdzie zostali poproszeni o stworzenie hasła, które ich zdaniem odzwierciedla ważny temat związany z dniem 16 listopada. W atmosferze wspólnej zabawy, akceptacji i z przymrużeniem oka, uczniowie SP1 stworzyli hasło „Tolerancja to umiejętność bycia razem pomimo różnic.” I wspólnie utworzyli szpaler, który z ogromnym zaangażowaniem poniósł w eter istotę Dnia Tolerancji.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dni Języka Migowego

O ile łatwiej jest zrozumieć świat człowieka głuchoniemego, jeśli autentycznie się w niego wejdzie… W naszej szkole staramy się uczyć przez przeżywanie, dlatego we współpracy z Fundacją MigaMy oraz przedstawicielkami szkoły dla głuchoniemych stworzyliśmy okazję do wspólnego budowania świadomości, czym właściwie jest utrata słuchu czy niedosłuch, na czym polega funkcjonowanie w świecie, w którym porozumiewamy się za pomocą języka migowego. Nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach dotyczących języka migowego, które poprowadzili wspomniani goście, ale także w przypadku uczniów najmłodszych psycholog szkolny. Grono pedagogiczne zostało natomiast zaproszone na szkolenie dotyczące kultury głuchoniemych z elementami kursu języka migowego. Informacja zwrotna uczestników była jednoznaczna: oby jak najwięcej takich spotkań! Jest to najlepszy dowód na to, że edukacja inkluzywna jest dla naszych uczniów i nauczycieli nie tylko sloganem, ale wynika z ich autentycznych potrzeb.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dni Autyzmu

Z perspektywy zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej bardzo ważnym elementem pracy jest umiejętne wsparcie uczniów ze spektrum autyzmu, którzy uczą się w naszej szkole. Oznacza to jednak nie tylko budowanie warsztatu nauczycieli, ale przede wszystkim kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji wśród neuronormatywnych uczniów. W oparciu o materiały ze szkoleń i konferencji pedagog specjalny oraz psycholog przygotowali dla uczniów warsztaty dotyczące funkcjonowania w spektrum autyzmu. Wspólnie zebraliśmy najważniejsze, obejrzeliśmy filmy edukacyjne przy zaparzonej herbatce, wzięliśmy udział w eksperymencie społecznym. Celem tych zajęć było znormalizowanie pojęcia spektrum autyzmu, a także zwrócenie uwagi na fakt, że nauroatypowi uczniowie są obecni w naszej szkole, a zrozumienie ich trudności pozwoli nam zbudować wspólnotę, która wspiera, zamiast odrzucać.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Innowacja pedagogiczna Mali Jogini

W drugim semestrze roku szkolnego 2022/2023 została w naszej szkole wdrożona innowacja pedagogiczna pt. „Mali Jogini”.

Celem innowacji jest wzbogacenie zajęć świetlicowych o zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne oraz sprawność ruchową i koncentrację w postaci zajęć jogi prowadzonych przez certyfikowanego nauczyciela jogi dla dzieci. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w około dziesięcioosobowej grupie zgodnie z założeniami programów jogi dla dzieci w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz, w tempie i w sposób dostosowany do aktualnych potrzeb grupy. Stwarza to okazję do rozwinięcia sprawności fizycznej, zbudowania relacji z własnym ciałem, ale także wspiera umiejętności z zakresu pracy z emocjami i oddechem, koordynacji ruchowej, koncentracji i relaksacji. Jest to także znakomita okazja do stworzenia nowych relacji w grupie podczas aktywności pozbawionej elementu rywalizacji. Spotkania mają charakter ustrukturyzowany, ale nastawiony przede wszystkim na zbudowanie więzi i dobrą zabawę z wykorzystaniem technik jogowych i mindfulness w bezpiecznym środowisku bez powiązań z jakimkolwiek systemem religijno – filozoficznym. Celem zajęć jogowych dla dzieci nie jest jak najbardziej poprawne wykonanie poszczególnych asan, ale stworzenie grupie warunków do wspólnej jogowej zabawy. I ten właśnie cel jest skrupulatnie realizowany na każdych zajęciach. Namaste!

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dzień Pluszowego Misia

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji Fundacji Mam Marzenie związanej z pomocą dzieciom przebywającym w szpitalach, hospicjach, punktach opieki ambulatoryjnej i jak co roku hojność naszych uczniów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! W ramach akcji zbieraliśmy gry, zabawki, artykuły biurowe, puzzle, przytulanki – wszystko to, co małym pacjentom pomoże przetrwać trudne chwile. Kartony pełne darów przekazaliśmy fundacji i z ogromną dumą odebraliśmy z rąk fundacji dyplomy. Postawa naszych uczniów pokazuje nam rokrocznie, że empatia i działania na rzecz drugiego człowieka są dla naszych uczniów bardzo ważnym elementem ich codzienności. Dary, które ledwo dało się zmieścić w samochodzie naszego koordynatora są autentycznym wyrazem troski i dbałości o drugiego człowieka.

Maja Koczorowska – Rębacz

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

WOLNTARIAT

Koordynowanie działalnością Szkolnego Koła Wolontariatu, w ramach którego współpracowano z Hospicjum Palium w Poznaniu. Wolontariusze brali udział w następujących akcjach:

 • V Bieg Motyli,
 • Dary dla Hospicjum,
 • Pierniki dla hospicjum,
 • Jarmark Bożonarodzeniowy,
 • Dzień wolontariusza,
 • Akcja na Dzień Chłopca,
 • Dzień Wrażliwości,
 • Dzień Motyla,
 • Targi edukacyjne,
 • Herbatka dla hospicjum,
 • Jarmark Wielkanocny,
 • Koncert dla przyjaciół i dobrodziejów hospicjum,
 • Akcja w Auchan,
 • Akcja w Decathlon.

Oprócz akcji organizowanych we współpracy z hospicjum zorganizowano:

 • Góra Grosza,
 • Akcję nakrętki dla Antosia.

Anna Wietrzykowska

Działania podejmowane na rzecz promocji zdrowia w klasach I-III

W czasie roku szkolnego nauczyciele wraz z uczniami podejmują różnorodne działania mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, stylu życia, znaczenia aktywności ruchowej oraz świadomości ekologicznej. Były to m.in.

 • wspólne, zdrowe śniadania- dzielenie się pomysłami na kolorowe kanapki i zdrowe przekąski oraz napoje,
 • spacery i zabawa na świeżym powietrzu z wykorzystaniem szkolnego „ Zielonego zakątka”,
 • wycieczki, w tym wycieczki do gospodarstw agroturystycznych z degustacją lokalnych potraw,
 • filmy edukacyjne na temat zdrowego stylu życia, piosenki i wiersze,
 • quizy i zadania związane ze zdrowiem na platformach edukacyjnych,
 • prace plastyczno-techniczne promujące zdrowie umieszczone na wystawie szkolnej,
 • zajęcia sportowe na co dzień,
 • rozpoznawanie popularnych warzyw i owoców, omawianie ich wartości odżywczych,
 • czystość i higiena gwarancją zdrowia – spotkanie z pielęgniarką szkolną,
 • Jak dbamy o zdrowie? – opracowywanie dobrych rad
 • zajęcia na otwartych przestrzeniach.

Beata Patryas

Szkolny zespół do spraw promocji zdrowia

rok szkolny 2021/2022

Lp. Imię i nazwisko Społeczność szkolna
1. Elżbieta Nawrocka dyrektor szkoły
2. uczennica kl.
3. Luiza Kuźmenko rodzic
4. Marzanna Adamczak koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia/ wychowawca kl. VII
5. Hanna Janowska nauczyciel/ wychowawca kl. III
6. Joanna Kunkel nauczyciel wychowania fizycznego / wychowawca kl. V
7. Beata Patryas nauczyciel/ wychowawca kl. III
8. Judyta Chuda nauczyciel/ wychowawca kl. VI
9. Maciej Kowalczyk nauczyciel wychowania fizycznego- wychowawca kl. VII
10. Danuta Szymaniak pielęgniarka medycyny szkolnej
11. Anna Neumann pracownik administracji
12. Katarzyna Rataj pracownik niepedagogiczny
13. Agnieszka Patyk nauczyciel wychowania fizycznego
14. Sławomira Spiżewska nauczyciel/ wychowawca kl. VII

Hasło na 2021/22: Klimat społeczny w szkole

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2021 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2021/2022.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2021/2022. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2021/2022. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Klimat społeczny w szkole”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2021 r

Badanie standardów SPZ

Realizacja programów zdrowotnych oraz opinia na temat sposobu prowadzenia zajęć o zdrowiu i współpracy z rodzicami. „Szkoła Promująca Zdrowie” prowadzi edukację zdrowotną uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dąży do zwiększenia jej jakości
i skuteczności”.

Wyniki autoewaluacji

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2021 r

Dzień Życzliwości – „Weź ze sobą dobre słowo i podaj dalej”

Szkoła promująca zdrowie to także szkoła promująca i wspierająca działania kształtujące dobrostan psychiczny uczniów. Z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej często mówi się o potrzebie udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, borykającym się z problemami natury emocjonalnej czy społecznej, znacznie rzadziej jednak o konieczności budowania pozytywnego klimatu całej społeczności czy wspierania dobrego samopoczucia pojedynczych osób, wzmacniania samooceny czy poczucia własnej wartości. W nawiązaniu do potrzeby profilaktyki we wspomnianym zakresie, a także obchodów Dnia Życzliwości, zespół PPP przygotował akcję „Weź ze sobą dobre słowo i podaj dalej”. Na drzwiach każdej z sal lekcyjnych pojawiły się w poniedziałek 22.11 życzenia oraz „dobre słowa” do oderwania dla każdego członka naszej społeczności. Nauczyciele uczący zostali poinformowani wcześniej o akcji, dzięki czemu aktywnie wsparli zespół w poinformowaniu uczniów o celu takiego działania. Każdy z uczniów, a także każdy z nauczycieli, mógł tego dnia zabrać ze sobą coś, czego potrzebuje każdy z nas: odrobinę ciepła i życzliwości, docenienia, uwagi. Jednocześnie zachęcano uczniów, by bazując na własnym, pozytywnym doświadczeniu z takiego działania, starali się tego dnia podzielić „dobrym słowem” z innymi. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczniów.

Maja Koczorowska-Rębacz

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2021

Współpraca z Fundacją „Mam zasięg” w ramach akcji „Idą święta, nie o smsie, a o kartce pamiętaj.”

W naszej placówce realizowana jest ogólnopolska kampania społeczna pt. Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEN (pkt. 1 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego oraz pkt. 4. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne).

Maja Koczorowska-Rębacz

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU i STYCZNIU 2021/2022 r

DZIEŃ POZYTYWNEGO MYŚLENIA

Zadaniem na styczeń w ramach promocji zdrowia był „Dzień Pozytywnego Myślenia”.

W czasie rozmów z uczniami wykorzystaliśmy m.in. narzędzia z platformy BOOST.

Beata Patryas

Warsztaty „Tolerancja – co to znaczy”

Czym jest tolerancja? Co to znaczy być tolerancyjnym? Czy tolerować znaczy lubić? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczniowie klas drugich naszej szkoły podczas warsztatów dotyczących wspomnianego tematu prowadzonych przez szkolnego psychologa. W nawiązaniu do „Bajki o brzydkim kaczątku” oraz własnych doświadczeń uczniowie podzielili się podczas dyskusji swoimi przemyśleniami na temat różnic pomiędzy ludźmi oraz definicji osoby tolerancyjnej. Zastanawiali się też, na ile jest to łatwe/ trudne zadanie, akceptować innych takimi, jakimi są. Te niezwykle trafne i pełne dziecięcej mądrości wypowiedzi psycholog szkolny zapisywał na liściach – serduszkach, które następnie zostały ozdobione przez dzieci i zawieszone na „drzewkach tolerancji”. Warto się przy nich zatrzymać, gdy pojawią się w kolejnym tygodniu na holu naszej szkoły. Tolerancja jest tematem zawsze aktualnym, a jej brak dotkliwie zmienia życie rozmaitych osób. Drugoklasiści doskonale zdają sobie z tego sprawę i mogą nas w tym temacie wiele nauczyć.

Maja Koczorowska-Rębacz

Hasło na 2020/21: Higiena ciała i umysłu

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2020 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2020/2021.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2020/2021. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2020/2021. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2020/2021. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Higiena ciała i umysłu”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2020 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VI – VIII

Niestety wysłanie uczniów na zdalne nauczanie uniemożliwiło przeprowadzenie ankiet.

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas I – III realizują tematy dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły „Bądź bezpieczny na drodze – zapoznanie z zasadami ruchu drogowego” – 90% uczniów zna zasady poruszania się po drodze.

Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drodze w klasach I-III odbywała się teoretycznie oraz w terenie. W czasie zajęć dzieci oglądały filmy edukacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze, rozwiązywały zagadki i łamigłówki. Zapoznały się także z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze oraz znakami drogowymi. Wykonały drogę do szkoły kodując trasę dla ozobotów. Nauczyły się piosenek oraz wierszyka o bezpieczeństwie na drodze. Rozwiązywały także wirtualne zadania związane z poruszaniem się na rowerze i hulajnodze.
Zdobytą wiedzę i umiejętności doskonaliły w czasie pieszej wycieczki, konfrontując się z realnym zagrożeniem na drodze.

Beata Patryas

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2020 r.

Jedynka” wspiera Hospicjum w Poznaniu podczas III Biegu Motyli „Bieganie to styl życia, tak samo jak pomaganie!”

W tym roku szkolnym również i nasza szkoła wzięła udział w III Biegu Motyli, którego inicjatorkom w naszej szkole była Pani Ania Wietrzykowska – pedagog szkolny.

Zwykle Bieg Motyli odbywa się wokół Jeziora Maltańskiego, gdzie długość trasy wynosi ok. 5600 metrów, jednak w tym roku ze względu na panującą w całym kraju i na świecie pandemię spowodowaną Covid – 19, bieg został przeniesiony do świata wirtualnego. Dystans Biegu Motyli należało pokonać w dniach 17 – 25 października 2020 r. po zarejestrowaniu się na stronę, a następnie udokumentować przebytą przez siebie trasę oraz uiścić opłatę startową, która jednocześnie stanowi darowiznę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

W tym roku fundusze z biegu mają być przeznaczone na zakup NOWYCH materacy przeciwodleżynowych, które zmniejszają ból pacjentów oraz niewygodę ich ciągłego leżenia, chronią przed powstawaniem odleżyn.

Pobiegliśmy!!! 

We własnym tempie 5 kilometrów.  Indywidualnie i na lekcjach wychowania fizycznego z klasami. Byli wśród nas nauczyciele: Magdalena Bajer, Anna Wietrzykowska, Joanna Kunkel, Ewa Malicka, Beata Patryas, Anna Siebert, Judyta Chuda, Anna Jankowska, Adrianna Helak,   Katarzyna Kornecka, Joanna Koralewska, Małgorzata Iwańska, Patrick Miszczak, Mariusz Jagodziński,   jak i również pracownicy naszej szkoły Alicja Gruszczyńska  oraz uczniowie:  Kornelia Nowak kl. VI b, Kacper Siebert z kl. VI b, Katarzyna Śmichura, Amelia Wittke,  Książek Zofia  VIII b,  oraz Zuzanna Grzempa, Maja Owczarek, Liliana Łukasik z kl. VIII c, którzy dołożyli swoją cegiełkę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

Anna Wietrzykowska

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2020

Wyzwanie “Zdrowie na talerzu”

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas I – III oraz IV – VIII znają zasady zdrowego odżywiania się.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia.
Konkurs skierowany był dla uczniów kl. I-III oraz IV – VIII i składał się z 2 kategorii:
I wyzwanie – na zdrowe śniadanie w domu;
II wyzwanie – na zdrowy lunchbox do szkoły.

W konkursie wystartowało 18 uczniów na poziomie kl. I -III oraz 45 uczniów  na poziomie kl. IV -VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 65 uczniów „Jedynki”. Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III  oraz kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem.  Dyplomy oraz upominki rozdamy po powrocie do szkoły.

Joanna Kunkel

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU 2021

Zdrowy Styl Życia

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas IV znają zasady zdrowego odżywiania się, wiedzą czym jest piramida żywieniowa – 80% uczniów.

Na lekcjach przyrody uczniowie klas IV utrwalili wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Zróżnicowany i zbilansowany sposób odżywiania to podstawa. Na zajęciach dowiedzieli się jakie produkty powinna zawierać ich dieta. Jak ważna jest aktywność fizyczna – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę. Uczniowie wykonali prace plastyczne – piramidę żywieniową, w różnych technikach. Pojawiły się również prace przestrzenne. Uczniowie dowiedzieli się również, że woda stanowi ok 65 – 70% masy ciała ludzkiego i pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy m.in. od aktywności fizycznej, masy ciała i ilości przyjmowanego pożywienia, a także od czynników zewnętrznych. Dlatego należy pamiętać, aby wypijać 1,5 litra wody codziennie.

Marzanna Adamczak

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Hasło: NORMY SPOŁECZNE W SZKOLE

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2019 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2019/2020.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2019/2020. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2019/2020. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Przestrzeganie norm społecznych”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2019 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VII i VIII

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2019 r.

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas VI – VIII uczestniczą w warsztatach –  Program profilaktyczny oparty na filmie animowanym „Tajemnicy zaginionej skarbonki”. (90% uczniów)

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel” w ramach swojej działalności w 2019 roku realizowało już po raz kolejny projekt profilaktyczny dla młodzieży. Zajęciami profilaktycznymi zostali objęci uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych Miasta i Gminy Swarzędz.

Wzorem ubiegłych lat program zajęć profilaktycznych dostosowany był
do potrzeb rozwojowych starszych uczniów szkoły podstawowej oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkół. Przeprowadzone zajęcia miały charakter warsztatowy.

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica miały na celu ograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących przed zagrożeniami. Podczas warsztatów kształtowano umiejętności interpersonalne, które pomogą młodym ludziom radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Promowano też zdrowy styl życia, a także ukazano szkodliwość środków uzależniających na podstawie filmu animowanego „Tajemnica zaginionej skarbonki”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM 2020 r.

MIESIĄC BEZPIECZNEGO INTERNETU – STASZICOWE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI!

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią prawidłowo i życzliwie posługiwać się portalami społecznościowymi – 70% uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu doskonale zdają sobie sprawę, że Internet stanowi istotne narzędzie zarówno do komunikacji, edukacji jak i rozrywki. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta:

 • umożliwia wszechstronną i szybką komunikację, niwelując przy tym ograniczenia przestrzenne;
 • ułatwia naukę;
 • pozwala rozwijać swoje zainteresowania.

To tylko kilka możliwości jakie daje nam Internet. Jednak każdy z nas musi pamiętać, że niestety w sieci istnieje wiele pułapek zastawionych na internautów.

Uczniowie SP1 w Swarzędzu przez cały miesiąc luty dowiadywali się w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu. Wiedza zdobywana była zarówno na lekcjach informatyki, jak i zajęciach z wychowawcą. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostały m.in. zajęcia edukacyjne o tematyce cyberprzemocy, a także o bezpiecznym serfowaniu w sieci. Nauczyciele udzielali również wskazówek dzieci i młodzieży do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji poczucia zagrożenia. Uczniowie z zaangażowaniem m.in. oglądali filmy edukacyjne, rozwiązywali quizy, wykonywali gazetki ścienne i plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Cieszy nas fakt, że nasi uczniowie brali aktywny udział w akcji edukacyjno-profilaktycznej.

Rok szkolny 2018/19

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2018 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2018/2019.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2018/2019. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2018/2019. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2018/2019. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Przestrzeganie norm społecznych”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VII i VIII

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”.

Grupa badawcza:

 • uczniowie klas VII- VIII: 89 osób,

 Problematyka badawcza koncentrowała się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolnym, klasowym, relacjami z rówieśnikami, rodzicami,  zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Zadane również były pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.

Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ankieta.

Kwestionariusz ankiety składał się z 52 pytań.

Wnioski:

 • pozytywny jest fakt, że 18% uczniów podało, iż w ogóle nie gra na komputerze; pojawia się duża liczba uczniów grających codziennie; należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.
 • duży odsetek uczniów, którzy w ogóle nie czytają dla przyjemności, wskazuje na to, iż należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej;
 • uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od rodziców.
 • Nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić.
 • Reguły, które ustalają rodzice są w 46% dla dzieci ważne, a w 52 nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.
 • relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci.
 • 24% uczniów odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco. Są też uczniowie, którzy uważają, że inni uczniowie klasy sprawiają im przykrość, czują się nielubiani oraz uważają, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron; ego typu odpowiedzi należy zawsze rozpatrywać w aspekcie indywidualnych odczuć człowieka, dlatego też w klasach należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki lekceważenia oraz interpretację dziecięcych odczuć; w związku z powyższym należy zintensyfikować w klasach działania integrujące zespoły klasowe z uwzględnieniem tematyki tolerancji, inności,  różnic między ludźmi oraz wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • 90% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych;
 • Chociaż aż 83% uczniów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak” jest pewnych siebie, pozostałe 17% odpowiedziało: „raczej nie” lub „nie”; ponownie nasuwa się wniosek, że należy na każdym etapie edukacji wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • z powodu 18% odpowiedzi, że siłą można rozwiązać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły.
 • Ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów uważa, że konflikty można rozwiązać siłą.
 • część uczniów uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy częściej przypominać o regułach i odwoływać się do statutu szkoły.
 • wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach.
 • uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane z funkcją informacyjną szkoły;
 • jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję;
 • analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, zdania na temat dostępności środków psychoaktywnych nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień;
 • 1% przyznało, że brało narkotyki, 3% zaznaczyło, że ktoś z jego znajomych bierze narkotyki.

Należy przeprowadzić pogłębioną diagnozę;

 • uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania; zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Anna Wietrzykowska, Adrianna Helak

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2018 r.

Magiczne słowa: dziękuję, przepraszam, proszę.

Kryterium sukcesu: Zajęcia  świetlicowe. Uczniowie dzielą się wiedzą z innymi kolegami – 70 % uczniów.

W ramach zajęć na świetlicy szkolnej nauczyciele przeprowadzili warsztaty z grupą najmłodszych uczniów naszej szkoły nt. stosowania ”magicznych” słów :przepraszam, dziękuję, proszę”. Uświadamiali jak ważną rolę w życiu pełni używanie tych słów. Wspólnie wykonali gazetkę, która zawisła w holu szkolnym.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2018 r.

Życzliwość w sieci.

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią prawidłowo i życzliwie posługiwać się portalami społecznościowymi – 70% uczniów.

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, czym jest życzliwość. Życzliwość ma zdolność do zmiany naszego otoczenia, a transformacja ta jest korzystna zarówno dla tych, którzy ją praktykują, jak i dla innych. Życzliwość jest aktem szacunku, który pomaga stworzyć lepsze życie – pełne nadziei i szczęścia. Bycie miłym sprawia, że ​​czujemy się lepiej i sprawiamy, że ludzie wokół nas czują się tak samo. Uczniowie dowiedzieli się również, że jest wiele innych korzyści z bycia życzliwym. Na zajęciach informatyki uczniowie wykonywali kartki, ozdabiali je, pisali życzenia do kolegów, a następnie rozsyłali na pocztę mailową do kolegów. Na zajęciach poruszano tematy związane z życzliwością w sieci, na portalach społecznościowych.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU I LUTYM 2019 r.

Dzień życzliwości, Dzień dobrego słowa.

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią wyrażać się życzliwie w stosunku do kolegów – 70% uczniów.

W miesiącu styczniu i lutym odbywała się akcja „Dzień dobrego słowa”. Rano, przy wejściu do szkoły można było zobaczyć dobre słowa w formie ogłoszenia: „Miłego dnia!”, „Uśmiechnij się, a ktoś uśmiechnie się do Ciebie!” z prośbą o przekazanie dalej. Klasy 4-8 przygotowały kolorowe karteczki, na których były zapisane miłe, sympatyczne i dobre słowa skierowane do kolegów, które przyczepione były do tablicy w holu szkoły. W tym dniu działała też Poczta Dobrych Słów, która roznosiła piękne listy, oczywiście tylko z dobrymi słowami, do kolegów i koleżanek. W klasach uczniowie wykonywali plakaty, na których trzeba było napisać jak najwięcej dobrych słów o swojej klasie. Plakaty zawisły na gazetkach w salach.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MARCU 2019 r.

Zajęcia w klasach  I – VIII  nt. przestrzegania praw  i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole.

Kryterium sukcesu: Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia – 70% uczniów.

Podczas zajęć w klasach I-III i na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII odbywały się warsztaty nt. przestrzegania praw i obowiązków ucznia oraz o norm społecznych w szkole. Uczniowie odgrywali dramy, scenki rodzajowe, oceniali i wyciągali wnioski. Następnie wykonywali wspólnie gazetki, które zawisły w salach.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W KWIETNIU 2019 r.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2019 r.

Ewaluacja końcowa. Test ewaluacyjny dla uczniów.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wypełniają anonimowy test dotyczący przestrzegania norm społecznych

Wnioski z ewaluacji końcowej:

Wnioski:

 • mniejszy, w stosunku do badania przeprowadzonego we wrześniu, odsetek uczniów gra codziennie na komputerze. Jest to jednak wciąż dość duża liczba, dlatego w dalszym ciągu należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • duży odsetek uczniów uprawia sport, należy kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.
 • spędzanie czasu przy czytaniu książek nie jest ulubionym zajęciem dzieci. Należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej;
 • uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od rodziców.
 • nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić.
 • reguły, które ustalają rodzice są dla dzieci ważne, ale nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.
 • relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci.
 • mniej uczniów, w stosunku do badania z września 2018r., odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco, którzy  sprawiają im przykrość. Mniej uczniów czuje, że są nielubiani oraz mniej uczniów uważa, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron. Prowadzone w klasach, przez cały rok szkolny ,zajęcia integrujące uczniów, których celem jest lepsze poznanie się, nauka szacunku, tolerancji przynoszą rezultaty.
 • 94% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych;
 • nadal są uczniowie, których poczucie wartości nie jest wysokie. Na kształtowanie poczucia wartości wpływ ma wiele czynników. Należy więc podejmować działania, które będą kształtowały pewność siebie.
 • z powodu 15% odpowiedzi twierdzących, że siłą można  rozwiązywać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły.
 • ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów  uważa, że konflikty można rozwiązać siłą.
 • mniejsza część uczniów, w stosunku do badania we wrześniu 2018r., uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy często i już we wrześniu przypominać obowiązujące w szkole zasady.
 • wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach.
 • uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane z funkcją informacyjną szkoły;
 • jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję;
 • analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy  osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień;
 • 0% przyznało, że brało narkotyki lub dopalacze.
 • uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania;  zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę;

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W CZERWCU 2019 r.

Festyn zdrowia: Szkolny Piknik Rodzinny „Z Jedynką po zdrowie”

Kryterium sukcesu: 70% Rady Rodziców jest zaangażowanych w przygotowanie festynu.

Dnia 8 czerwca 2019 roku w naszej szkole na boisku szkolnym po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny „Jedynki” zorganizowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. W tym dniu odbyła się również „Talentiada”, podczas której nasi uczniowie zaprezentowali swoje talenty: muzyczne, taneczne, gimnastyczne oraz sportowe. Było bardzo miło, wesoło i energicznie. Pogoda w tym dniu nam bardzo dopisała…a rodzice „Jedynki” jak zawsze stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla nas dużo niespodzianek. Podczas Festynu odbyły się trzy losowania wspaniałych nagród…a wśród nich znajdowały się np. hulajnoga, deskorolka, piłki, rakietki do gry bony na lody oraz wiele innych atrakcji. Główną nagrodą, którą można było wygrać podczas festynu był rower. Kolejny raz pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy przenosić góry…a słowo „niemożliwe” dla Nas nie istnieje.

Joanna Kunkel

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody-szkolny koordynator,
 • Joanna Mróz – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Beata Patryas – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Maciej Kowalczyk – nauczyciel w-f,
 • Artur Bąk – nauczyciel w – f
 • Danuta Szymaniak – szkolna pielęgniarka,
 • Anna Neumann – pracownik szkoły,
 • Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców,
 • Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2017/2018.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2017/2018. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-7 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2017/2018. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„ Hałas boli, hałas szkodzi”.


Raport z rocznej działalności szkoły promującej zdrowie – 2016-2017

W roku szkolnym 2016/2017 w skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody-szkolny koordynator,
 • Małgorzata Wesołowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Marita Woniaczuk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Mariusz Jagodziński – nauczyciel przyrody,
 • Danuta Szymaniak – szkolna pielęgniarka,
 • Anna Neumann – pracownik szkoły,
 • Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców,
 • Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

             Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie nadawany jest na okres pięciu lat. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły, dlatego nauczyciele, przedstawiciele rodziców i uczniów zgodnie podjęli decyzję o kontynuowaniu programu.

W tym roku kończyła się ważność naszego certyfikatu w związku z tym poczyniliśmy starania o wznowienie, które uzyskaliśmy 13 grudnia 2016 roku. Działania, które są prowadzone w naszej szkole mają na celu uświadamianie naszych uczniów i ich rodziców o konieczności dbania o zdrowie własne, innych oraz otaczającego nas środowiska.

Marzanna Adamczak

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

 

Plan Pracy Szkoły Promującej Zdrowie 2016/2017

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2016 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2016/2017.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2016/2017. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-6 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2016/2017. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2016/2017. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas II-VI przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„Przeciwdziałanie otyłości – zdrowe nawyki żywieniowe”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU  2016 r.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów wie, jak ważne dla zdrowia jest codzienne spożywanie drugiego śniadania.

Aby uświadomić uczniom, że śniadanie jest podstawą zapotrzebowania energetycznego na cały dzień nauczyciele naszej szkoły postanowili zorganizować akcję ” wspólne drugie śniadanie”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością przygotowali  zdrowe kanapki, sałatki owocowe i warzywne.Śniadania przebiegały w przyjemnej atmosferze, a kolorowe warzywa i owoce samym wyglądem  zachęcały do delektowania się posiłkiem.

Marita Woniaczuk

wp_20161027_006dsc_0098

4-dsc01163


Wspólnie dbamy o zdrowie!

W  ramach  realizacji  europejskiego programu „Owoce i warzywa  w szkole” p. Maria Szymaniak i p. Małgorzata Szymczak zorganizowały ekspozycję prac plastyczno-technicznych poświęconą zdrowemu odżywianiu, na którą zaprosiliśmy  grupę czterolatków z Przedszkola „ Pod Kasztanami” i uczniów zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 4. Dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, przygotowanych przez Maritę Woniaczuk i przedstawicieli Samorząd uczniowskiego . Celem zajęć było propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do spożywania większych ilości owoców i warzyw. Nasi goście poprzez wspólną zabawę, zagadki oraz zabawy ruchowe mieli możliwość zdobycia informacji na temat wartości odżywczych warzyw i owoców.  Zaprezentowany temat nie był dla dzieci nowością, ponieważ ich placówki także są miejscami promującymi zdrowie. Nasi goście świetnie poradzili sobie z wykonaniem przygotowanych zadań.

Serdecznie dziękujemy Gracji i Majce z 5 e za  pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla najmłodszych!

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z warsztatów:

http://telewizjastk.pl/5428,o-warzywach-i-owocach-w-sp1

Marita Woniaczuk

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE  2016 r. 

Kryterium sukcesu: Propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin: poszerzenie świadomości dzieci, rodziców i dziadków w zakresie zdrowego odżywiania, zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – 50% uczniów, rodziców i dziadków bierze w warsztatach.

WARSZTATY Z DIETETYKIEM

piramida-2016

Dnia 15 listopada b.r. odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat zdrowego odżywiania. Spotkanie było adresowane do uczniów klas VI, a prowadziły je zaproszeni specjaliści –magister dietetyki  Katarzyna Maluśka – Mazurowicz i Dagmara Pohl.

Panie przedstawiły uczniom najważniejsze zasady zdrowego odżywiania w formie prezentacji multimedialnej i pogadanki. Zapoznały zebranych z najnowszą piramidą zdrowego odżywiania, przypomniały wiadomości z lekcji przyrody o niezbędnych składnikach odżywczych.  Rozmawiały na temat ilości cukru w słodkich napojach (np. „fancie” i „coli”), składzie chipsów, tłuszczach nasyconych i nienasyconych. Miały też miejsce zajęcia praktyczne – uczniowie sami przygotowywali drugie śniadanie oraz układali piramidę żywieniową. Miłym akcentem były zdrowe ciasteczka dla uczestników udzielających trafnych odpowiedzi.

W końcowej części spotkania uczniowie zadawali wiele pytań. Interesowało ich m.in. zagadnienie łączenia niektórych produktów, problem odchudzania się, bulimii i anoreksji, rozumienia treści zamieszczanych na etykietach. Warsztaty pokazały nam wszystkim, dzieciom i dorosłym, że istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na takie spotkania.

Mirosława Brzezińska


RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

RAPORT ZA OKRES  OD 01.09.2015.r. DO  31 .08. 2016 r.

 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu „Szkoła Promująca Zdrowie” 2015/2016

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2016 r.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą, że 31 maja jest Światowym Dniem bez Papierosa – 80% uczniów (lekcje wychowawcze).Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Program „Nie pal przy mnie, proszę!” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów kl. 3 a bierze udział w zajęciach.

Program był realizowany w klasie 3a i dotyczył głównie zdrowego stylu życia, a także konsekwencji palenia papierosów przez dorosłych. Problematyka była przedstawiana w formie zajęć edukacyjnych wykorzystujących m.in. dramę do prezentacji własnego zdania . Uczyłam dzieci asertywnego zachowania w stosunku do dorosłych, którzy w ich obecności palą papierosy. Oglądaliśmy film, wykonaliśmy plakaty, rozwiązywaliśmy łamigłówki, które propagowały zdrowe odżywianie i uprawianie sportu. Pomocą w zrozumieniu problemu była wiewiórka Wiki- symbol zdrowego stylu życia.

Beata Patryas

„Znajdź właściwe rozwiązanie” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów kl. I – V bierze udział w zajęciach. Uczniowie zwiększają wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształtują umiejętności dbania o zdrowie własne i bliskich, a także wyrabiają postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu w roku szkolnym 2015/2016 był realizowany program antynikotynowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Brało w nich udział 184 uczniów z klas IV – V. Program ten miał na celu zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i szkodliwości dymu tytoniowego oraz ukształtowania umiejętności i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
W związku z powyższymi celami wychowawcy klas V przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych związanych z programem:
1. Moje hobby, moje pasje.
2. Moje mocne strony.
3. Jaka jest kultura mojego zachowania?
4. Kto pali papierosy nie myśli, kto myśli nie pali.
5. Pierwszy papieros największym głupstwem.
6. Jak sobie radzić ze stresem?
7. Rozmowa na temat różnych uzależnień, także od nikotyny.
8. Co to jest agresja? wg ,,Spójrz inaczej”
9. O uzależnieniach od telefonu , telewizora.
10. Dlaczego ludzie pala papierosy ?
Lekcje wychowawcze: Naucz się mówić nie , Uwierz w siebie oraz Co to jest przemoc? przeprowadzono przy współpracy z pedagogiem szkolnym.
Ponadto przyrodnicy przeprowadzili w klasach IV i V zajęcia warsztatowe Laboratorium ciała.
Program został rozszerzony o dodatkowe działania. W klasach IV odbył się apel. Został on przygotowany przez uczniów klasy IV c, którzy napisali scenariusze do scenek dotyczących uzależnień i zaprezentowali je swoim kolegom i koleżankom. W klasach V uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Palić nie palić oto jest pytanie”.
Program ten okazał się bardzo przydatny, praktyczny, dostosowany do możliwości edukacyjnych, społecznych dzieci w tym wieku. Ponadto jest skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktyki, co sprzyja atrakcyjności zajęć, poszerzeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci.

Beata Majocha


REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MARCU  2016 r.

Pierwsza Pomoc „Ratujemy, uczymy ratować”.

Kryterium sukcesu: Zdobycie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. 70% uczniów kl. III, IV i V zna zasady udzielania pierwszej pomocy.

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie zobowiązuje, dlatego podejmujemy różne działania w tym zakresie. Od kilku lat propagujemy w szkole akcję „Ratujemy i Uczymy ratować”, której patronem jest WOŚP. Nauczyciele prowadzą  szkolenia w klasach I-III i IV – V, pokazują na czym polega udzielanie pierwszej pomocy. Uczniowie w praktyce ćwiczą układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej tzw. bezpiecznej. Uczą się prawidłowo wezwać pogotowie oraz najtrudniejszej umiejętności – resuscytacji oddechowo- krążeniowej. Pokazujemy na fantomie w jaki sposób skutecznie podtrzymać człowieka przy życiu do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

W tym roku szkolnym przeszkoleni zostali uczniowie z klas drugich, trzecich oraz czwartych i piątych. Jako dowód swoich umiejętności otrzymają na świadectwie odpowiedni wpis oraz hologram. Przypominamy uczniom, że najważniejsze jest działanie ponieważ bierne przyglądanie się może spowodować nieszczęście.

Beata Patryas

Apel uczniów kl. IV – VI Uzależnienia”

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą czym są uzależnienia – 80% uczniów wie, jak się przed nimi chronić.

Dnia 22 kwietnia 2016 klasa 6 a zaprosiła pozostałe szóste klasy na spotkanie dotyczące zagrożeń uzależnieniami. Klasy 6b,c i d miały możliwość zapoznać się z prezentacjami na temat uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Grupy uczniów z klasy 6a przygotowały slajdy i wystąpienia omawiające psychiczne i społeczne zagrożenia i społeczno-zdrowotne skutki uzależnień. Spotkanie promowało zdrowy styl życia i bezpieczne zachowania w stosunku do używek. Spotkanie odbyło się w sali 204 w czasie lekcji wychowawczej klas 6.

Anna Wewior

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM  2016 r.

DZIEŃ W SZKOLE BEZ PRZEMOCY

Kryterium sukcesu: Aktywny udział uczniów kl. 4-6 w „Dniu w Szkole bez Przemocy”. Wykonanie gazetek klasowych – 80% uczniów.

Dnia 29 lutego klasa 4 e zorganizowała dla wszystkich klas czwartych apel dotyczący cyberprzemocy. Uczniowie zaprezentowali czym jest cyberprzemoc oraz jak bardzo potrafi być niebezpieczna, ponieważ wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Klasa 4 e przedstawiła sytuacje w których doświadczamy internetowej przemocy oraz jak w takim momencie sobie z tym poradzić. Mamy nadzieje, że niejedną osobę skłoniliśmy do przemyśleń bądź pomogliśmy w rozwiązaniu problemu.”

Wychowawca Anna Siebert

Przemoc w szkole jest coraz częstszym zjawiskiem, stanowi wyraz frustracji i złości dzieci. Na godzinach wychowawczych uczniowie kl. 4-6 rozmawiali na ten temat, a także  w jaki sposób radzić sobie z przemocą oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Uczniowie wykonali gazetki tematyczne.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU  2016 r.

IX CHARYTATYWNY BAL ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ RODZICÓW

Kryterium sukcesu: Rodzice wraz z nauczycielami organizują charytatywny bal, z którego dochód przekazywany jest na zimowy i letni wypoczynek uczniów – półkolonie.
50% Rady Rodziców angażuje się w przygotowania.

Dziewiąty Charytatywny Bal Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, zorganizowany przez Radę Rodziców, odbył się w mroźny zimowy wieczór w ciepłej przydrożnej restauracji Greys w Siedlcu. Zaangażowanie i współpraca wielu rodziców pozwoliły na przygotowanie tej niezwykłej imprezy. Jej celem było zebranie funduszy na wspieranie talentów uczniów, organizację wypoczynku letniego dla dzieci Jedynki oraz realizacja projektu SU – Najklasa. Oprócz tego impreza ta rokrocznie dostarczyła ogromnej radości jej uczestnikom i integrowała środowisko szkolne.
Jak zawsze bal miał swój „temat”. W tym roku był to fragment piosenki K. Gradowskiego z filmu o Panu Kleksie „Witajcie w naszej bajce”, zapraszający do powrotu do magicznych, bajkowych chwil dzieciństwa. Około 200 osób skusiło się do udziału w tej wyprawie i wzięło udział w balu, przygotowując dla siebie fantastyczne przebrania.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2015 r.

Apel uczniów kl. IV-VI nt. Zdrowego Żywienia

Pod koniec września nasza klasa VId wraz z wychowawczynią ogłosiła akcję „Piątkowy Dzień Warzyw i Owoców”. Postanowiliśmy w każdy piątek przynosić do szkoły warzywa i owoce . W tym dniu mamy lekcje do godziny szesnastej, więc zdrowe jedzenie doda nam siły do pracy.Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą jak zdrowo się odżywiać – 80% uczniów

11.12.2015 roku przeprowadziliśmy apel: ŻYJ ZDROWO! Przestrzegamy zasad zdrowego odżywiania. Warzywa i owoce w naszej diecie.

Hasło: Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze wpływa. Jedz codziennie zdrową żywność, bo to wzmacnia Twą aktywność!

Cel: Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania. Zachęcanie do spożywania w szkole owoców i warzyw.

Klasa została podzielona na pięć grup kolorów związanych z warzywami i owocami. Każda grupa przygotowała transparent z hasłem i plakat. Wszyscy występujący uczniowie ubrali się w kolory, które prezentowali.

Dominik prezentował poszczególne grupy, które wchodząc skandowały hasło na transparencie.

Kolor czerwony (Dominik, Maciej, Marcin, Antek)

hasło: Czerwony pomidor pomoże w potrzebie witamin zastrzyk przybędzie do Ciebie! Grupa przygotowała  plakat  „Zdrowie w liczbach”.

Żółto-pomarańczowe (Lea, Olaf, Dominik, Mateusz) Hasło:  Pomarańcza jedzona- witamina C wniesiona! Od jedzenia pomarańczy masz piękną cerę i uśmiech . Grupa przygotowała  plakat  „Witaminy w żywności”.

Fioletowy (Oliwia, JuliaB., Julia K., Piotr) Hasło:    Fioletowa śliwka pełna witaminek, Najlepsza dla zdrowia chłopców i dziewczynek. Plakat:  piramida żywienia- na samym dole piramidy znajduje się aktywność fizyczna- zaleca się minimum 30 minut energicznego spaceru.

Zielony-(Sylwia, Sandra, Wiktoria, Laura), Hasło: Jedz marchewki surowe, bo są smaczne i zdrowe, Do tego jabłuszko, a szepnę ci na uszko, że przez te witaminki, mamy wesołe minki. Czy to jabłko, czy to gruszka Chętnie wskoczą mi do brzuszka. Może śliwka,  banan też. Chcesz być zdrowy wszystko zjesz! Jedz warzywa i owoce zyskasz przez to nowe moce! Grupa przygotowała plakat: Kapelusz z owoców i warzyw- 5 porcji

Białe(  Angelika, Karol, Adrian, Weronika) Hasło: Trzymaj formę, trzymaj ciałko.Jedz warzywa oraz białko. plakat :   4 zasady zdrowego odżywiania.

Prezentacja

 1. Co należy jeść, aby być zdrowym? Co powinny jeść dzieci? Oliwia
 2. Zdrowie w liczbach zaprezentował w dość ciekawy sposób Antek.
 3. Czy uczeń może nie jeść śniadania? Przekonywał i uzasadniał Dominik
 4. Pij mleko będziesz wielki! O wartości mleka mówił Adrian
 5. Owoce i warzywa-żebyś był zdrowy Sandra
 6. Dlaczego owoce i warzywa są takie zdrowe? Mówił Mateusz
 7. Pamiętaj! Od tego co jesz i jak jesz zależy Twoje zdrowie i życie. Im lepiej się odżywiamy, tym jesteśmy zdrowsi, mamy więcej siły, lepiej się uczymy. Nie zawsze jednak to co lubimy najbardziej jest najlepsze dla organizmu. (Dominik)
 8. Co to są „puste kalorie”? tłumaczyła Julia
 9. Zasady zdrowego odżywiania zaprezentowała Angelika.
 10. O PIĄTKOWYM DNIU WARZYW I OWOCÓW w naszej klasie powiedział Dominik
 11. Pytania do obserwujących, nagrodą była olbrzymia gruszka konferencja:
 • Białe warzywo na przeziębienie?
 • Jakie rośliny są pokarmem sportowców?
 • Jedno zgniłe jabłko zaraża sto zdrowych.-Jak to przysłowie możemy odnieść do uczniów w klasie? Rozdanie ulotek z przepisem na ciasto marchewkowe.

Elżbieta Brodowska-Dukiewicz

 REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2015 r.

RAJD „MIKOŁAJKOWE PODCHODY”

 Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia urządzamy w szkole Mikołajkowe Podchody. Do tej pory zabawa miała rzeczywiście formę podchodów i odbywała się w lesie w Kobylnicy. W tym roku zorganizowaliśmy je w zupełnie nowej formule – jako grę miejską. Wymagało to od nas trochę więcej przygotowań, trochę szperania w starych dokumentach i…w pamięci , ale warto było. Zabawę zaplanowaliśmy dla młodszych dzieci z klas I-III. Zgłosiły się 43 osoby – niezbyt dużo, i choć wszyscy nie przyszli, ta liczba dzieci była akurat dopasowana do naszej zabawy. Gra miejska polega na wędrówce wyznaczoną trasą i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania postawione przez organizatora w karcie pracy. Celem naszej gry było przybliżenie dzieciom historii Swarzędza w formie zabawy. Wszystkich podzieliłyśmy na 4 grupy – w zależności od stopnia trudności trasy i zadań. Każdy uczestnik rajdu dostał informację gdzie i o której godzinie ma się stawić w sobotę. I tak jedna grupa spotkała się przed Skansenem Pszczelarskim i po jego zwiedzeniu ruszyła do szkoły trasą przez Unię, po drodze rozwiązując zagadki i poszukując śladów przeszłości miasta. Druga grupa rozpoczęła zabawę przy Domu Kultury. Również jej członkowie rozpoczęli zabawę od  zapoznania się z działalnością  ośrodka, a potem szli do szkoły tropiąc sportowe wyczyny swarzędzan. Była też trasa „meblowa” – jak przystało na Swarzędz! Rozpoczynała się od zwiedzenia wystawy w Pawilonie Meblowym i polegała na odnalezieniu „mebli” postawionych przez swarzędzkich stolarzy w mieście. Trasa dla najmłodszych prowadziła z Centrum Ratownictwa na dworcu kolejowym przez park i pocztę do ratusza i dalej do szkoły – dała dzieciom możliwość zapoznania się z najważniejszymi instytucjami miasta. Po dotarciu na metę, która została zorganizowana w szkole przeznaczyłyśmy czas na zabawy i gry stolikowe o tematyce mikołajkowej, na wypicie ciepłej herbaty i rozdanie paczek mikołajkowych.

Joanna Korcz-Koralewska

 REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2015 r.


Apel z okazji Dnia Tolerancji 16 listopada 2015 r. dla klas IV przygotowany przez klasę IV a.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą czym jest tolerancja – 80% uczniów

Cele:
– kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, jego odmienności
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
– uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
– uwrażliwienie na przeżycia innych,
– wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym,
– budzenie uczuć humanitarnych.

Adresaci: uczniowie klas IV

Termin realizacji: 16.11.2015

Apel odbył się w holu szkoły. Scenografię stanowiły tablice z przygotowanymi przez uczniów wszystkich klas plakaty. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas IV. Uczniowie klasy IVa przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne. Poprzebierani w stroje różnych kultur narodowych, z tabliczkami na których zapisane były różnice między ludźmi, starali się przekazać odpowiedź na pytanie: Jak być tolerancyjnym w szkole?  Uczniowie poruszyli temat odmienności w wyglądzie, zachowaniu, ubiorze, religii oraz upodobaniach. Wyznaczyli również granicę tolerancji jaką jest dobro drugiego człowieka. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. „W przyjaźni tkwi siła”. Apel podobał się uczestnikom ponieważ występujący otrzymali gromkie brawa. Dzięki przekazanym treściom wzrosła świadomość na temat trudnego tematu tolerancji.

Wychowawca klasy IVa Rozalia Dziekan

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 r.

Program „Zdrowo jem, więcej wiem” – „Gra Miejska”

Często zastanawiamy się jak można zagospodarować sobie czas wolny, aby spędzić go ciekawie i zarazem zdrowo. Otóż jednym ze sposobów jest zorganizowanie tzw. „Gry Miejskiej” zapraszając innych  do wspólnej zabawy. Właśnie taką grę przygotowałam dzieciom z kl. IIa, które po raz kolejny uczestniczą w/w programie.Nasza „Gra Miejska” pod hasłem „Poznaj swoje miasto” odbyła się we wtorek 22 października w czasie jednej godziny lekcyjnej. Dzieci zostały podzielone na kilka grup 4-osobowych. Kapitanowie zespołów losowali tajemnicze koperty, w których znajdowały  się opisy tras do przebycia i zadań do wykonania. Każda grupa przebywała inną trasę i miała inne zadania. Do tej zabawy zaprosiłam kilkoro rodziców dzieci, którzy w momencie wyjścia poza teren szkoły sprawowali nad dziećmi opiekę i pomagali im w wykonywaniu poszczególnych zadań. Metą, do której zmierzały moje dzieci wraz z opiekunami była pobliska polana nad jeziorem. To właśnie tam oczekiwałam na ich powrót. Dzieci bardzo sprawnie przebyły swoje trasy, a na mecie kolejno zdawały relacje z wykonanych zadań. Wszyscy byli zwycięzcami więc każde z dzieci otrzymało warzywno-owocowy medal, a każdy zespół dyplom za udział w zabawie. Dla każdej z mam przygotowałam podziękowania, by  docenić ich czas poświęcony nam. A co dała nam „Gra Miejska”? Otóż dzieci podsumowując ten czas stwierdziły, że „Gra Miejska” nauczyła ich orientacji w terenie, odczytywania opisu trasy, wspólnego działania w zespole i umożliwiła im dokładniej poznać ciekawe miejsca w pobliżu szkoły. Uczestniczącym w zabawie mamom dała możliwość bycia z dziećmi, pomagania im w razie potrzeby i zarazem  obserwowania ich zachowań w różnych sytuacjach. A co dała mnie? Przede wszystkim satysfakcję z tego, że znów mogliśmy podziałać razem i nam się to udało, że widziałam radosne buzie moich dzieci, że kolejny już raz udowodniliśmy sobie, iż zajęcia poza szkołą, klasą są ciekawsze i dostarczają wielu wrażeń. Natomiast nam wszystkim „Gra Miejska” pozwoliła wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu pomimo niesprzyjającej pogody. Zachęcam innych do organizowania takich zajęć i już dziś zapraszam do naszej „Gry Miejskiej” na wiosnę.

Małgorzata Wesołowska – wychowawczyni II a

RAPORT Z EWALUACJI – STANDARD TRZECI – październik 2015

 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2015 r.

RODZINNY RAJD ROWEROWY

 Kryterium sukcesu : Aktywny udział w rajdzie – 100 osób.

VIII Rodzinny Rajd Rowerowy został zorganizowany w sobotę 26  września 2015 roku. Udział w rajdzie zdeklarowało 116 osób, w tym 63 uczniów, w przeważającej liczbie z młodszych klas. Pozostałe 48 osób to opiekunowie i inni członkowie rodzin. Trasa prowadziła ze szkoły  do Antoninka, przez Zieliniec na strzelnicę koło Lizawki, potem drugą stroną Jeziora Swarzędzkiego na pole biwakowe na jego brzegu. Rajd miał formę gry terenowej, w której rywalizowało 37 drużyn. Drużyny wyruszały na trasę w 10 minutowych odstępach, po drodze musiały wykonać zadania przygotowane przez nauczycieli na siedmiu stanowiskach. Zadania były atrakcyjne i pomysłowe, pozwalały na aktywny udział w zabawie każdemu dziecku. Na mecie czekało na wszystkich ognisko i odpoczynek. Zgromadzony sprzęt sportowy umożliwiał aktywne spędzenie czasu w oczekiwaniu na zakończenie imprezy. Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła w tym roku Rodzina Kuby Anastaziaka z VI a wraz z kolegą Filipem Lesińskim. Oni zdobyli najwięcej punktów na trasie.

Co się udało:

 1. Wczesny przydział zadań przed rajdem i terminowe ich wypełnianie.
 2. Dużo punktów kontrolnych na trasie i atrakcyjne zadania do wykonania, dzięki zaangażowaniu nauczycieli.
 3. Sprawna organizacja mety – punkt wydawania posiłku, zajęcia dla dzieci, podliczanie punktów, wręczanie nagród.
 4. Sprzyjająca pogoda.
 5. Bardzo liczny udział dzieci i rodziców.

Co się nie udało i trzeba poprawić:

 1. Ognisko nie zostało rozpalone na czas – należy wykonać telefon przypominający do odpowiedzialnej osoby tuż przed rajdem.
 2. Brak współpracy z innymi placówkami oświatowymi ze Swarzędza – w rajdzie wzięła udział tylko jedna drużyna z innej szkoły. Należy wcześniej powiadomić o imprezie odpowiedzialne w zaprzyjaźnionych szkołach osoby.

Joanna Korcz-Koralewska

 

 

User comments

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2014 r. DO 31.08.2015 r.

RAPORT Z EWALUACJI – STANDARD CZWARTY


Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” w kl. I a

Uczniowie klasy I a biorą czynny udział w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Zdrowo jem, więcej wiem”, który składa się z kilku etapów. W związku z tym zarówno dzieci jak i rodzice wykonują wiele różnych zadań związanych ze zdrowym odżywianiem się i dbaniem o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej. Już na początku kwietnia odbyło się zebranie rodziców dotyczące dbania o kondycję fizyczną, podczas którego wychowawczyni klasy przedstawiła krótką prezentację pt: „Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka”, wręczyła rodzicom przygotowane przez siebie broszurki pod hasłem „Ruszajmy się” i zachęcała do czynnego włączenia się w rozwój własnej sprawności fizycznej. Wychowawczyni zaprosiła rodziców do uczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego w dniu 16 kwietnia. Przedstawiona prezentacja, broszurka i propozycja czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego wywołała wśród rodziców wielkie zainteresowanie i zarazem zaciekawienie. Lekcja odbyła się pod hasłem „Ruszajmy się”, a jej celem było zdobycie tytułu „Sportowego Asa”. Uczniowie wzięli także udział w konkursie przyrodniczym „Ziołowy ogródek” i w plastycznym „Order Miłośnika Sportu”. Poza tym w dniu 14 kwietnia odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod hasłem „Dbajmy o zdrowie” związane z piramidą żywności, znaczeniem dla nas warzyw i owoców i sposobami prawidłowego odżywiania się. W związku z tą częścią  uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Owoce i warzywa” i w przyrodniczej Zgaduj – zgaduli dotyczącej tego samego tematu. Należy dodać, iż wiadomości na temat znaczenia ruchu fizycznego i prawidłowego odżywiania się uczniowie zgłębiali na zajęciach już od początku roku szkolnego. Udział w/w projekcie pozwolił im jeszcze bardziej ją poszerzyć i wykorzystać w praktyce.

Małgorzata Wesołowska – wychowawczyni kl. I a

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu „ Szkoła Promująca Zdrowie” przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2014/2015

Hasło na rok szkolny 2014 / 2015: „ Współpraca z rodzicami – rodzice są partnerami szkoły ”

„Szkoła Promująca Zdrowie” 2013 /2014


Analiza realizacji  działań podjętych w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2012/ 2013 pozwala na pozytywną ocenę przedsięwzięcia.

Zaobserwowaliśmy zmiany w zakresie: wiedzy, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia wśród społeczności szkolnej.

Program przyczynił się do lepszego poznania regionu i środowiska naturalnego. W szkole organizowane są liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze Zdaniem uczniów w szkole można ciekawie spędzać czas wolny, rozwijać pasje i zainteresowania i mieć poczucie satysfakcji z realizowanych zadań. Przykładem tego jest czwarta godzina wychowania fizycznego dostosowana do zainteresowań uczniów.

W opinii nauczycieli i rodziców uczniowie nabywają nawyki zdrowego odżywiania się, dbania o sprawność fizyczną, poznają ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego. Działania te pozytywnie wpływają na kształtowanie świadomości młodych ludzi, które zaowocują w przyszłości.

Podsumowując  uczeń naszej szkoły :

– interesuje się swoim rozwojem, dba o higienę osobistą, uprawia sport, aktywnie spędza wolny czas,

– umie świadomie planować rozkład dnia, rozumie i odczuwa rytm pracy i wypoczynku,

– rozumie pojęcia zdrowia, choroby i niepełnosprawności,

– umie udzielić pierwszej pomocy.

Wypowiedzi uczniów, członków rady pedagogicznej, rodziców, pracowników szkoły utwierdzają nas w przekonaniu, że prowadzone działania oceniane są pozytywnie, co motywuje nas do dalszej pracy. W przyszłości chcemy kontynuować podjęte przez nas działania, poszerzać ich zakres, uatrakcyjniać je i promować.

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2013 r. DO 31.08.2014 r.

Marzanna Adamczak


Działania w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013


Wraz z nowym rokiem szkolnym podejmujemy nowe wyzwania w trosce o nasze zdrowie. Zachęceni, uzyskanym w minionym roku certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, postanowiliśmy ubiegać się o certyfikat krajowy.
Przed nami wiele zadań. W tym roku szkolnym szczególną uwagę poświęcimy samej koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie oraz pojęciu promocji zdrowia.
Przeprowadzimy ankiety wśród uczniów i rodziców wybranych klas szóstych. Badaniami ankietowymi obejmiemy również nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przeprowadzimy pogadanki dotyczące promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia zarówno wśród naszych uczniów, jak i rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

Na początek – kilka informacji ogólnych:

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  – zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  – osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  – uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców
  i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkołę promującą zdrowie tworzą przedstawiciele społeczności szkolnej.

W skład szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Pani Sławomira Spiżewska – nauczyciel przyrody
 • Pani Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody
 • Pani Krystyna Łaźna – nauczyciel nauczania początkowego
 • Pani Joanna Kunkel – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Pani Danuta Szymaniak – pielęgniarka szkolna
 • Przewodniczący Samorządu Szkolnego
 • Pani Anna Neumann – pracownik szkoły
 • Pani Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców
 • Pan Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2012r. DO 31.08.2013r


Wizyta studyjna w ramach udziału w projekcie Szkoły Promującej Zdrowie

Podsumowanie działań podejmowanych przez szkołę w ciągu ostatnich dwóch lat i mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych.

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla SP nr 1 w Swarzędzu

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Polska została członkiem tego programu jako jeden z pierwszych siedmiu krajów europejskich. Wszystko zaczęło się w latach 1992-1995 od 3-letniego międzynarodowego projektu pilotażowego.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywają się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w grupie szkół promujących zdrowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej spełniła wszystkie wymagane programem kryteria i w dniu 25 listopada 2011 r. otrzymała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wizytę studyjną uświetnili swoją obecnością burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, poseł RP Bożena Szydłowska Radni Rady Powiatu Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian, dyrektorzy swarzędzkich szkół. Uczniowie „jedynki” zaprezentowali program artystyczny o działaniach na rzecz zdrowia. Wszystkim gościom bardzo podobała się prezentacja multimedialna o dokonaniach szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

SP nr 1 dała świetny przykład innym placówka oświatowym, które także będą zabiegały o certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie.

Serdecznie gratulujemy!

TR,AŚ
Fot. A. Świergiel


JEDYNKA PROMUJE ZDROWIE

25 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się wizyta studyjna w ramach udziału w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wizyta stała się doskonałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez szkołę w ciągu ostatnich dwóch lat i mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Poseł Bożena Szydłowska, Burmistrz Anna Tomicka, Wiceburmistrz Agata Kubacka, radni Rady Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy swarzędzkich podstawówek i gimnazjów, przyjaciele szkoły oraz rodzice.

Decyzję o podjęciu starań mających na celu włączenie Jedynki do sieci szkół promujących zdrowie podjęła Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły podeszli do podjętej uchwały z pełną świadomością i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie uczniów. Temat został potraktowany bardzo poważnie i bardzo szeroko.

Dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego oraz sponsorom, zmodernizowana została baza szkoły. Wyremontowano wszystkie sale lekcyjne w czerwonym budynku, oraz część łazienek. W sali gimnastycznej zużyty parkiet wymieniono na nowoczesną sportową wykładzinę. Wyremontowano szatnie i łazienki na zapleczu sali. Od 2009 r. powstały: plac zabaw na deszcz na szkolnym boisku i plac zabaw na słońce w czerwonym budynku. Wysprzątane i odnowione zostało boisko w kasztanach. Powstała tam skocznia do skoków w dal. A wszystko po to, aby poprawić warunki pobytu dzieci w szkole.
We współpracy ze Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji wzbogacona została oferta lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
W pracy wychowawczej ważne miejsce zajęło kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. Ogromny nacisk położono na profilaktykę uzależnień. Na różnorodność tych działań pozwoliła z kolei pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zgodnie z myślą, że zdrowo można żyć tylko w czystym środowisku, na stałe w kalendarz roku szkolnego wpisały się: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Święto Polskiej Niezapominajki. W szkole przeprowadzane są zbiórki surowców wtórnych takich jak: makulatura, zużyte baterie, tonery, kartoniki po mleku. Prowadzone są akcje  o charakterze ekologicznym. Uczniowie poznają zasady ratownictwa medycznego, a podczas rajdów uczą się m.in. jak aktywnie spędzać czas.

Słowami kardynała Leona Josepha Suennens’a: Jest tyle rzeczy, za które nie można zapłacić pieniędzmi, tylko uśmiechem, chwilą uwagi i prostym dziękuję, chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Dziękuję za ciężką pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowanie wizyty studyjnej oraz promocję zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat. Po raz kolejny wszyscy udowodnili, że potrafią podejść do swoich zadań niezwykle rzetelnie i profesjonalnie. Dziękuję  w imieniu swoim, wicedyrektor Magdaleny Bajer, a przede wszystkim Uczniów.

Elżbieta Nawrocka


REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2021 r

Dzień Życzliwości – „Weź ze sobą dobre słowo i podaj dalej”

Szkoła promująca zdrowie to także szkoła promująca i wspierająca działania kształtujące dobrostan psychiczny uczniów. Z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej często mówi się o potrzebie udzielania wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, borykającym się z problemami natury emocjonalnej czy społecznej, znacznie rzadziej jednak o konieczności budowania pozytywnego klimatu całej społeczności czy wspierania dobrego samopoczucia pojedynczych osób, wzmacniania samooceny czy poczucia własnej wartości. W nawiązaniu do potrzeby profilaktyki we wspomnianym zakresie, a także obchodów Dnia Życzliwości, zespół PPP przygotował akcję „Weź ze sobą dobre słowo i podaj dalej”. Na drzwiach każdej z sal lekcyjnych pojawiły się w poniedziałek 22.11 życzenia oraz „dobre słowa” do oderwania dla każdego członka naszej społeczności. Nauczyciele uczący zostali poinformowani wcześniej o akcji, dzięki czemu aktywnie wsparli zespół w poinformowaniu uczniów o celu takiego działania. Każdy z uczniów, a także każdy z nauczycieli, mógł tego dnia zabrać ze sobą coś, czego potrzebuje każdy z nas: odrobinę ciepła i życzliwości, docenienia, uwagi. Jednocześnie zachęcano uczniów, by bazując na własnym, pozytywnym doświadczeniu z takiego działania, starali się tego dnia podzielić „dobrym słowem” z innymi. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród uczniów.

Maja Koczorowska-Rębacz

Hasło na 2020/21: Higiena ciała i umysłu

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2020 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2020/2021.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2020/2021. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2020/2021. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2020/2021. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Higiena ciała i umysłu”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2020 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VI – VIII

Niestety wysłanie uczniów na zdalne nauczanie uniemożliwiło przeprowadzenie ankiet.

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas I – III realizują tematy dotyczące bezpiecznej drogi do i ze szkoły „Bądź bezpieczny na drodze – zapoznanie z zasadami ruchu drogowego” – 90% uczniów zna zasady poruszania się po drodze.

Realizacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drodze w klasach I-III odbywała się teoretycznie oraz w terenie. W czasie zajęć dzieci oglądały filmy edukacyjne związane z bezpieczeństwem na drodze, rozwiązywały zagadki i łamigłówki. Zapoznały się także z podstawowymi zasadami poruszania się po drodze oraz znakami drogowymi. Wykonały drogę do szkoły kodując trasę dla ozobotów. Nauczyły się piosenek oraz wierszyka o bezpieczeństwie na drodze. Rozwiązywały także wirtualne zadania związane z poruszaniem się na rowerze i hulajnodze.
Zdobytą wiedzę i umiejętności doskonaliły w czasie pieszej wycieczki, konfrontując się z realnym zagrożeniem na drodze.

Beata Patryas

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2020 r.

Jedynka” wspiera Hospicjum w Poznaniu podczas III Biegu Motyli „Bieganie to styl życia, tak samo jak pomaganie!”

W tym roku szkolnym również i nasza szkoła wzięła udział w III Biegu Motyli, którego inicjatorkom w naszej szkole była Pani Ania Wietrzykowska – pedagog szkolny.

Zwykle Bieg Motyli odbywa się wokół Jeziora Maltańskiego, gdzie długość trasy wynosi ok. 5600 metrów, jednak w tym roku ze względu na panującą w całym kraju i na świecie pandemię spowodowaną Covid – 19, bieg został przeniesiony do świata wirtualnego. Dystans Biegu Motyli należało pokonać w dniach 17 – 25 października 2020 r. po zarejestrowaniu się na stronę, a następnie udokumentować przebytą przez siebie trasę oraz uiścić opłatę startową, która jednocześnie stanowi darowiznę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

W tym roku fundusze z biegu mają być przeznaczone na zakup NOWYCH materacy przeciwodleżynowych, które zmniejszają ból pacjentów oraz niewygodę ich ciągłego leżenia, chronią przed powstawaniem odleżyn.

Pobiegliśmy!!! 

We własnym tempie 5 kilometrów.  Indywidualnie i na lekcjach wychowania fizycznego z klasami. Byli wśród nas nauczyciele: Magdalena Bajer, Anna Wietrzykowska, Joanna Kunkel, Ewa Malicka, Beata Patryas, Anna Siebert, Judyta Chuda, Anna Jankowska, Adrianna Helak,   Katarzyna Kornecka, Joanna Koralewska, Małgorzata Iwańska, Patrick Miszczak, Mariusz Jagodziński,   jak i również pracownicy naszej szkoły Alicja Gruszczyńska  oraz uczniowie:  Kornelia Nowak kl. VI b, Kacper Siebert z kl. VI b, Katarzyna Śmichura, Amelia Wittke,  Książek Zofia  VIII b,  oraz Zuzanna Grzempa, Maja Owczarek, Liliana Łukasik z kl. VIII c, którzy dołożyli swoją cegiełkę na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

Anna Wietrzykowska

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2020

Wyzwanie “Zdrowie na talerzu”

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas I – III oraz IV – VIII znają zasady zdrowego odżywiania się.

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów nawyków zdrowego żywienia.
Konkurs skierowany był dla uczniów kl. I-III oraz IV – VIII i składał się z 2 kategorii:
I wyzwanie – na zdrowe śniadanie w domu;
II wyzwanie – na zdrowy lunchbox do szkoły.

W konkursie wystartowało 18 uczniów na poziomie kl. I -III oraz 45 uczniów  na poziomie kl. IV -VIII. Łącznie w konkursie wzięło udział 65 uczniów „Jedynki”. Trzy pierwsze wyróżnione miejsca na każdym etapie edukacyjnym (kl. I –III  oraz kl. IV-VIII) zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem.  Dyplomy oraz upominki rozdamy po powrocie do szkoły.

Joanna Kunkel

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU 2021

Zdrowy Styl Życia

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas IV znają zasady zdrowego odżywiania się, wiedzą czym jest piramida żywieniowa – 80% uczniów.

Na lekcjach przyrody uczniowie klas IV utrwalili wiedzę na temat zdrowego stylu życia. Zróżnicowany i zbilansowany sposób odżywiania to podstawa. Na zajęciach dowiedzieli się jakie produkty powinna zawierać ich dieta. Jak ważna jest aktywność fizyczna – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę. Uczniowie wykonali prace plastyczne – piramidę żywieniową, w różnych technikach. Pojawiły się również prace przestrzenne. Uczniowie dowiedzieli się również, że woda stanowi ok 65 – 70% masy ciała ludzkiego i pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Zapotrzebowanie organizmu na wodę zależy m.in. od aktywności fizycznej, masy ciała i ilości przyjmowanego pożywienia, a także od czynników zewnętrznych. Dlatego należy pamiętać, aby wypijać 1,5 litra wody codziennie.

Marzanna Adamczak

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

Hasło: NORMY SPOŁECZNE W SZKOLE

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2019 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2019/2020.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2019/2020. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2019/2020. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2019/2020. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Podczas zebrań wychowawcy klas I – VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Przestrzeganie norm społecznych”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2019 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VII i VIII

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2019 r.

Kryterium sukcesu: Uczniowie klas VI – VIII uczestniczą w warsztatach –  Program profilaktyczny oparty na filmie animowanym „Tajemnicy zaginionej skarbonki”. (90% uczniów)

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel” w ramach swojej działalności w 2019 roku realizowało już po raz kolejny projekt profilaktyczny dla młodzieży. Zajęciami profilaktycznymi zostali objęci uczniowie klas 6 – 8 szkół podstawowych Miasta i Gminy Swarzędz.

Wzorem ubiegłych lat program zajęć profilaktycznych dostosowany był
do potrzeb rozwojowych starszych uczniów szkoły podstawowej oraz potrzeb środowiska wychowawczego szkół. Przeprowadzone zajęcia miały charakter warsztatowy.

Programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Staszica miały na celu ograniczenie i eliminowanie zachowań ryzykownych młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących przed zagrożeniami. Podczas warsztatów kształtowano umiejętności interpersonalne, które pomogą młodym ludziom radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i z przeżywanymi w związku z nimi emocjami. Promowano też zdrowy styl życia, a także ukazano szkodliwość środków uzależniających na podstawie filmu animowanego „Tajemnica zaginionej skarbonki”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM 2020 r.

MIESIĄC BEZPIECZNEGO INTERNETU – STASZICOWE DZIECI BEZPIECZNE W SIECI!

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią prawidłowo i życzliwie posługiwać się portalami społecznościowymi – 70% uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu doskonale zdają sobie sprawę, że Internet stanowi istotne narzędzie zarówno do komunikacji, edukacji jak i rozrywki. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta:

 • umożliwia wszechstronną i szybką komunikację, niwelując przy tym ograniczenia przestrzenne;
 • ułatwia naukę;
 • pozwala rozwijać swoje zainteresowania.

To tylko kilka możliwości jakie daje nam Internet. Jednak każdy z nas musi pamiętać, że niestety w sieci istnieje wiele pułapek zastawionych na internautów.

Uczniowie SP1 w Swarzędzu przez cały miesiąc luty dowiadywali się w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu. Wiedza zdobywana była zarówno na lekcjach informatyki, jak i zajęciach z wychowawcą. W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostały m.in. zajęcia edukacyjne o tematyce cyberprzemocy, a także o bezpiecznym serfowaniu w sieci. Nauczyciele udzielali również wskazówek dzieci i młodzieży do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacji poczucia zagrożenia. Uczniowie z zaangażowaniem m.in. oglądali filmy edukacyjne, rozwiązywali quizy, wykonywali gazetki ścienne i plakaty poświęcone problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Cieszy nas fakt, że nasi uczniowie brali aktywny udział w akcji edukacyjno-profilaktycznej.

Rok szkolny 2018/19

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2018 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2018/2019.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2018/2019. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2018/2019. 80% rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2018/2019. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny: „Przestrzeganie norm społecznych”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VII i VIII

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”.

Grupa badawcza:

 • uczniowie klas VII- VIII: 89 osób,

 Problematyka badawcza koncentrowała się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolnym, klasowym, relacjami z rówieśnikami, rodzicami,  zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Zadane również były pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.

Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ankieta.

Kwestionariusz ankiety składał się z 52 pytań.

Wnioski:

 • pozytywny jest fakt, że 18% uczniów podało, iż w ogóle nie gra na komputerze; pojawia się duża liczba uczniów grających codziennie; należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.
 • duży odsetek uczniów, którzy w ogóle nie czytają dla przyjemności, wskazuje na to, iż należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej;
 • uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od rodziców.
 • Nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić.
 • Reguły, które ustalają rodzice są w 46% dla dzieci ważne, a w 52 nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.
 • relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci.
 • 24% uczniów odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco. Są też uczniowie, którzy uważają, że inni uczniowie klasy sprawiają im przykrość, czują się nielubiani oraz uważają, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron; ego typu odpowiedzi należy zawsze rozpatrywać w aspekcie indywidualnych odczuć człowieka, dlatego też w klasach należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki lekceważenia oraz interpretację dziecięcych odczuć; w związku z powyższym należy zintensyfikować w klasach działania integrujące zespoły klasowe z uwzględnieniem tematyki tolerancji, inności,  różnic między ludźmi oraz wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • 90% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych;
 • Chociaż aż 83% uczniów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak” jest pewnych siebie, pozostałe 17% odpowiedziało: „raczej nie” lub „nie”; ponownie nasuwa się wniosek, że należy na każdym etapie edukacji wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • z powodu 18% odpowiedzi, że siłą można rozwiązać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły.
 • Ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów uważa, że konflikty można rozwiązać siłą.
 • część uczniów uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy częściej przypominać o regułach i odwoływać się do statutu szkoły.
 • wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach.
 • uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane z funkcją informacyjną szkoły;
 • jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję;
 • analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, zdania na temat dostępności środków psychoaktywnych nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień;
 • 1% przyznało, że brało narkotyki, 3% zaznaczyło, że ktoś z jego znajomych bierze narkotyki.

Należy przeprowadzić pogłębioną diagnozę;

 • uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania; zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Anna Wietrzykowska, Adrianna Helak

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2018 r.

Magiczne słowa: dziękuję, przepraszam, proszę.

Kryterium sukcesu: Zajęcia  świetlicowe. Uczniowie dzielą się wiedzą z innymi kolegami – 70 % uczniów.

W ramach zajęć na świetlicy szkolnej nauczyciele przeprowadzili warsztaty z grupą najmłodszych uczniów naszej szkoły nt. stosowania ”magicznych” słów :przepraszam, dziękuję, proszę”. Uświadamiali jak ważną rolę w życiu pełni używanie tych słów. Wspólnie wykonali gazetkę, która zawisła w holu szkolnym.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2018 r.

Życzliwość w sieci.

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią prawidłowo i życzliwie posługiwać się portalami społecznościowymi – 70% uczniów.

Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, czym jest życzliwość. Życzliwość ma zdolność do zmiany naszego otoczenia, a transformacja ta jest korzystna zarówno dla tych, którzy ją praktykują, jak i dla innych. Życzliwość jest aktem szacunku, który pomaga stworzyć lepsze życie – pełne nadziei i szczęścia. Bycie miłym sprawia, że ​​czujemy się lepiej i sprawiamy, że ludzie wokół nas czują się tak samo. Uczniowie dowiedzieli się również, że jest wiele innych korzyści z bycia życzliwym. Na zajęciach informatyki uczniowie wykonywali kartki, ozdabiali je, pisali życzenia do kolegów, a następnie rozsyłali na pocztę mailową do kolegów. Na zajęciach poruszano tematy związane z życzliwością w sieci, na portalach społecznościowych.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU I LUTYM 2019 r.

Dzień życzliwości, Dzień dobrego słowa.

Kryterium sukcesu: Uczniowie potrafią wyrażać się życzliwie w stosunku do kolegów – 70% uczniów.

W miesiącu styczniu i lutym odbywała się akcja „Dzień dobrego słowa”. Rano, przy wejściu do szkoły można było zobaczyć dobre słowa w formie ogłoszenia: „Miłego dnia!”, „Uśmiechnij się, a ktoś uśmiechnie się do Ciebie!” z prośbą o przekazanie dalej. Klasy 4-8 przygotowały kolorowe karteczki, na których były zapisane miłe, sympatyczne i dobre słowa skierowane do kolegów, które przyczepione były do tablicy w holu szkoły. W tym dniu działała też Poczta Dobrych Słów, która roznosiła piękne listy, oczywiście tylko z dobrymi słowami, do kolegów i koleżanek. W klasach uczniowie wykonywali plakaty, na których trzeba było napisać jak najwięcej dobrych słów o swojej klasie. Plakaty zawisły na gazetkach w salach.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MARCU 2019 r.

Zajęcia w klasach  I – VIII  nt. przestrzegania praw  i obowiązków ucznia oraz przestrzegania norm społecznych w szkole.

Kryterium sukcesu: Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia – 70% uczniów.

Podczas zajęć w klasach I-III i na godzinach wychowawczych w klasach IV-VIII odbywały się warsztaty nt. przestrzegania praw i obowiązków ucznia oraz o norm społecznych w szkole. Uczniowie odgrywali dramy, scenki rodzajowe, oceniali i wyciągali wnioski. Następnie wykonywali wspólnie gazetki, które zawisły w salach.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W KWIETNIU 2019 r.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2019 r.

Ewaluacja końcowa. Test ewaluacyjny dla uczniów.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wypełniają anonimowy test dotyczący przestrzegania norm społecznych

Wnioski z ewaluacji końcowej:

Wnioski:

 • mniejszy, w stosunku do badania przeprowadzonego we wrześniu, odsetek uczniów gra codziennie na komputerze. Jest to jednak wciąż dość duża liczba, dlatego w dalszym ciągu należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • duży odsetek uczniów uprawia sport, należy kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.
 • spędzanie czasu przy czytaniu książek nie jest ulubionym zajęciem dzieci. Należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej;
 • uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od rodziców.
 • nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić.
 • reguły, które ustalają rodzice są dla dzieci ważne, ale nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.
 • relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci.
 • mniej uczniów, w stosunku do badania z września 2018r., odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco, którzy  sprawiają im przykrość. Mniej uczniów czuje, że są nielubiani oraz mniej uczniów uważa, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron. Prowadzone w klasach, przez cały rok szkolny ,zajęcia integrujące uczniów, których celem jest lepsze poznanie się, nauka szacunku, tolerancji przynoszą rezultaty.
 • 94% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych;
 • nadal są uczniowie, których poczucie wartości nie jest wysokie. Na kształtowanie poczucia wartości wpływ ma wiele czynników. Należy więc podejmować działania, które będą kształtowały pewność siebie.
 • z powodu 15% odpowiedzi twierdzących, że siłą można  rozwiązywać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły.
 • ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów  uważa, że konflikty można rozwiązać siłą.
 • mniejsza część uczniów, w stosunku do badania we wrześniu 2018r., uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy często i już we wrześniu przypominać obowiązujące w szkole zasady.
 • wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach.
 • uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane z funkcją informacyjną szkoły;
 • jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję;
 • analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy  osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień;
 • 0% przyznało, że brało narkotyki lub dopalacze.
 • uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania;  zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę;

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W CZERWCU 2019 r.

Festyn zdrowia: Szkolny Piknik Rodzinny „Z Jedynką po zdrowie”

Kryterium sukcesu: 70% Rady Rodziców jest zaangażowanych w przygotowanie festynu.

Dnia 8 czerwca 2019 roku w naszej szkole na boisku szkolnym po raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny „Jedynki” zorganizowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. W tym dniu odbyła się również „Talentiada”, podczas której nasi uczniowie zaprezentowali swoje talenty: muzyczne, taneczne, gimnastyczne oraz sportowe. Było bardzo miło, wesoło i energicznie. Pogoda w tym dniu nam bardzo dopisała…a rodzice „Jedynki” jak zawsze stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla nas dużo niespodzianek. Podczas Festynu odbyły się trzy losowania wspaniałych nagród…a wśród nich znajdowały się np. hulajnoga, deskorolka, piłki, rakietki do gry bony na lody oraz wiele innych atrakcji. Główną nagrodą, którą można było wygrać podczas festynu był rower. Kolejny raz pokazaliśmy, że wspólnymi siłami możemy przenosić góry…a słowo „niemożliwe” dla Nas nie istnieje.

Joanna Kunkel

Rok szkolny 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody-szkolny koordynator,
 • Joanna Mróz – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Beata Patryas – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Maciej Kowalczyk – nauczyciel w-f,
 • Artur Bąk – nauczyciel w – f
 • Danuta Szymaniak – szkolna pielęgniarka,
 • Anna Neumann – pracownik szkoły,
 • Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców,
 • Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2017/2018.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2017/2018. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-7 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2017/2018. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„ Hałas boli, hałas szkodzi”.


Raport z rocznej działalności szkoły promującej zdrowie – 2016-2017

W roku szkolnym 2016/2017 w skład zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody-szkolny koordynator,
 • Małgorzata Wesołowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Marita Woniaczuk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
 • Mariusz Jagodziński – nauczyciel przyrody,
 • Danuta Szymaniak – szkolna pielęgniarka,
 • Anna Neumann – pracownik szkoły,
 • Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców,
 • Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego.

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

             Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie nadawany jest na okres pięciu lat. Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie znana jest i akceptowana przez całe środowisko szkolne, działania w ramach programu są systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia szkoły, dlatego nauczyciele, przedstawiciele rodziców i uczniów zgodnie podjęli decyzję o kontynuowaniu programu.

W tym roku kończyła się ważność naszego certyfikatu w związku z tym poczyniliśmy starania o wznowienie, które uzyskaliśmy 13 grudnia 2016 roku. Działania, które są prowadzone w naszej szkole mają na celu uświadamianie naszych uczniów i ich rodziców o konieczności dbania o zdrowie własne, innych oraz otaczającego nas środowiska.

Marzanna Adamczak

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

 

Plan Pracy Szkoły Promującej Zdrowie 2016/2017

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2016 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2016/2017.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2016/2017. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-6 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2016/2017. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2016/2017. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas II-VI przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„Przeciwdziałanie otyłości – zdrowe nawyki żywieniowe”.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU  2016 r.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów wie, jak ważne dla zdrowia jest codzienne spożywanie drugiego śniadania.

Aby uświadomić uczniom, że śniadanie jest podstawą zapotrzebowania energetycznego na cały dzień nauczyciele naszej szkoły postanowili zorganizować akcję ” wspólne drugie śniadanie”. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie z ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością przygotowali  zdrowe kanapki, sałatki owocowe i warzywne.Śniadania przebiegały w przyjemnej atmosferze, a kolorowe warzywa i owoce samym wyglądem  zachęcały do delektowania się posiłkiem.

Marita Woniaczuk

wp_20161027_006dsc_0098

4-dsc01163


Wspólnie dbamy o zdrowie!

W  ramach  realizacji  europejskiego programu „Owoce i warzywa  w szkole” p. Maria Szymaniak i p. Małgorzata Szymczak zorganizowały ekspozycję prac plastyczno-technicznych poświęconą zdrowemu odżywianiu, na którą zaprosiliśmy  grupę czterolatków z Przedszkola „ Pod Kasztanami” i uczniów zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 4. Dzieci uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych, przygotowanych przez Maritę Woniaczuk i przedstawicieli Samorząd uczniowskiego . Celem zajęć było propagowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do spożywania większych ilości owoców i warzyw. Nasi goście poprzez wspólną zabawę, zagadki oraz zabawy ruchowe mieli możliwość zdobycia informacji na temat wartości odżywczych warzyw i owoców.  Zaprezentowany temat nie był dla dzieci nowością, ponieważ ich placówki także są miejscami promującymi zdrowie. Nasi goście świetnie poradzili sobie z wykonaniem przygotowanych zadań.

Serdecznie dziękujemy Gracji i Majce z 5 e za  pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla najmłodszych!

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z warsztatów:

http://telewizjastk.pl/5428,o-warzywach-i-owocach-w-sp1

Marita Woniaczuk

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE  2016 r. 

Kryterium sukcesu: Propagowanie zdrowego stylu życia u dzieci i ich rodzin: poszerzenie świadomości dzieci, rodziców i dziadków w zakresie zdrowego odżywiania, zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci – 50% uczniów, rodziców i dziadków bierze w warsztatach.

WARSZTATY Z DIETETYKIEM

piramida-2016

     Dnia 15 listopada b.r. odbyły się w naszej szkole warsztaty na temat zdrowego odżywiania. Spotkanie było adresowane do uczniów klas VI, a prowadziły je zaproszeni specjaliści –magister dietetyki  Katarzyna Maluśka – Mazurowicz i Dagmara Pohl.

     Panie przedstawiły uczniom najważniejsze zasady zdrowego odżywiania w formie prezentacji multimedialnej i pogadanki. Zapoznały zebranych z najnowszą piramidą zdrowego odżywiania, przypomniały wiadomości z lekcji przyrody o niezbędnych składnikach odżywczych.  Rozmawiały na temat ilości cukru w słodkich napojach (np. „fancie” i „coli”), składzie chipsów, tłuszczach nasyconych i nienasyconych. Miały też miejsce zajęcia praktyczne – uczniowie sami przygotowywali drugie śniadanie oraz układali piramidę żywieniową. Miłym akcentem były zdrowe ciasteczka dla uczestników udzielających trafnych odpowiedzi.

     W końcowej części spotkania uczniowie zadawali wiele pytań. Interesowało ich m.in. zagadnienie łączenia niektórych produktów, problem odchudzania się, bulimii i anoreksji, rozumienia treści zamieszczanych na etykietach. Warsztaty pokazały nam wszystkim, dzieciom i dorosłym, że istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na takie spotkania.

Mirosława Brzezińska


RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

RAPORT ZA OKRES  OD 01.09.2015.r. DO  31 .08. 2016 r.

 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu „Szkoła Promująca Zdrowie” 2015/2016

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MAJU 2016 r.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą, że 31 maja jest Światowym Dniem bez Papierosa – 80% uczniów (lekcje wychowawcze).Akcja „Światowy Dzień bez Papierosa” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Program „Nie pal przy mnie, proszę!” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów kl. 3 a bierze udział w zajęciach.

Program był realizowany w klasie 3a i dotyczył głównie zdrowego stylu życia, a także konsekwencji palenia papierosów przez dorosłych. Problematyka była przedstawiana w formie zajęć edukacyjnych wykorzystujących m.in. dramę do prezentacji własnego zdania . Uczyłam dzieci asertywnego zachowania w stosunku do dorosłych, którzy w ich obecności palą papierosy. Oglądaliśmy film, wykonaliśmy plakaty, rozwiązywaliśmy łamigłówki, które propagowały zdrowe odżywianie i uprawianie sportu. Pomocą w zrozumieniu problemu była wiewiórka Wiki- symbol zdrowego stylu życia.

Beata Patryas

„Znajdź właściwe rozwiązanie” jako przeciwdziałanie nałogom i zachowaniem agresywnym.

Kryterium sukcesu: 80% uczniów kl. I – V bierze udział w zajęciach. Uczniowie zwiększają wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształtują umiejętności dbania o zdrowie własne i bliskich, a także wyrabiają postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu w roku szkolnym 2015/2016 był realizowany program antynikotynowy „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Brało w nich udział 184 uczniów z klas IV – V. Program ten miał na celu zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i szkodliwości dymu tytoniowego oraz ukształtowania umiejętności i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
W związku z powyższymi celami wychowawcy klas V przeprowadzili cykl lekcji wychowawczych związanych z programem:
1. Moje hobby, moje pasje.
2. Moje mocne strony.
3. Jaka jest kultura mojego zachowania?
4. Kto pali papierosy nie myśli, kto myśli nie pali.
5. Pierwszy papieros największym głupstwem.
6. Jak sobie radzić ze stresem?
7. Rozmowa na temat różnych uzależnień, także od nikotyny.
8. Co to jest agresja? wg ,,Spójrz inaczej”
9. O uzależnieniach od telefonu , telewizora.
10. Dlaczego ludzie pala papierosy ?
Lekcje wychowawcze: Naucz się mówić nie , Uwierz w siebie oraz Co to jest przemoc? przeprowadzono przy współpracy z pedagogiem szkolnym.
Ponadto przyrodnicy przeprowadzili w klasach IV i V zajęcia warsztatowe Laboratorium ciała.
Program został rozszerzony o dodatkowe działania. W klasach IV odbył się apel. Został on przygotowany przez uczniów klasy IV c, którzy napisali scenariusze do scenek dotyczących uzależnień i zaprezentowali je swoim kolegom i koleżankom. W klasach V uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Palić nie palić oto jest pytanie”.
Program ten okazał się bardzo przydatny, praktyczny, dostosowany do możliwości edukacyjnych, społecznych dzieci w tym wieku. Ponadto jest skorelowany ze Szkolnym Programem Profilaktyki, co sprzyja atrakcyjności zajęć, poszerzeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci.

Beata Majocha


REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W MARCU  2016 r.

Pierwsza Pomoc „Ratujemy, uczymy ratować”.

Kryterium sukcesu: Zdobycie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. 70% uczniów kl. III, IV i V zna zasady udzielania pierwszej pomocy. 

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie zobowiązuje, dlatego podejmujemy różne działania w tym zakresie. Od kilku lat propagujemy w szkole akcję „Ratujemy i Uczymy ratować”, której patronem jest WOŚP. Nauczyciele prowadzą  szkolenia w klasach I-III i IV – V, pokazują na czym polega udzielanie pierwszej pomocy. Uczniowie w praktyce ćwiczą układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej tzw. bezpiecznej. Uczą się prawidłowo wezwać pogotowie oraz najtrudniejszej umiejętności – resuscytacji oddechowo- krążeniowej. Pokazujemy na fantomie w jaki sposób skutecznie podtrzymać człowieka przy życiu do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

W tym roku szkolnym przeszkoleni zostali uczniowie z klas drugich, trzecich oraz czwartych i piątych. Jako dowód swoich umiejętności otrzymają na świadectwie odpowiedni wpis oraz hologram. Przypominamy uczniom, że najważniejsze jest działanie ponieważ bierne przyglądanie się może spowodować nieszczęście.

Beata Patryas

Apel uczniów kl. IV – VI Uzależnienia”

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą czym są uzależnienia – 80% uczniów wie, jak się przed nimi chronić.

Dnia 22 kwietnia 2016 klasa 6 a zaprosiła pozostałe szóste klasy na spotkanie dotyczące zagrożeń uzależnieniami. Klasy 6b,c i d miały możliwość zapoznać się z prezentacjami na temat uzależnienia od alkoholu, nikotyny i narkotyków. Grupy uczniów z klasy 6a przygotowały slajdy i wystąpienia omawiające psychiczne i społeczne zagrożenia i społeczno-zdrowotne skutki uzależnień. Spotkanie promowało zdrowy styl życia i bezpieczne zachowania w stosunku do używek. Spotkanie odbyło się w sali 204 w czasie lekcji wychowawczej klas 6.

Anna Wewior

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LUTYM  2016 r.

DZIEŃ W SZKOLE BEZ PRZEMOCY

Kryterium sukcesu: Aktywny udział uczniów kl. 4-6 w „Dniu w Szkole bez Przemocy”. Wykonanie gazetek klasowych – 80% uczniów.

Dnia 29 lutego klasa 4 e zorganizowała dla wszystkich klas czwartych apel dotyczący cyberprzemocy. Uczniowie zaprezentowali czym jest cyberprzemoc oraz jak bardzo potrafi być niebezpieczna, ponieważ wielu z nas nie zdaje sobie z tego sprawy. Klasa 4 e przedstawiła sytuacje w których doświadczamy internetowej przemocy oraz jak w takim momencie sobie z tym poradzić. Mamy nadzieje, że niejedną osobę skłoniliśmy do przemyśleń bądź pomogliśmy w rozwiązaniu problemu.”

Wychowawca Anna Siebert

Przemoc w szkole jest coraz częstszym zjawiskiem, stanowi wyraz frustracji i złości dzieci. Na godzinach wychowawczych uczniowie kl. 4-6 rozmawiali na ten temat, a także  w jaki sposób radzić sobie z przemocą oraz do kogo zwrócić się o pomoc. Uczniowie wykonali gazetki tematyczne.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W STYCZNIU  2016 r.

IX CHARYTATYWNY BAL ORGANIZOWANY PRZEZ RADĘ RODZICÓW

Kryterium sukcesu: Rodzice wraz z nauczycielami organizują charytatywny bal, z którego dochód przekazywany jest na zimowy i letni wypoczynek uczniów – półkolonie.
50% Rady Rodziców angażuje się w przygotowania.

Dziewiąty Charytatywny Bal Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, zorganizowany przez Radę Rodziców, odbył się w mroźny zimowy wieczór w ciepłej przydrożnej restauracji Greys w Siedlcu. Zaangażowanie i współpraca wielu rodziców pozwoliły na przygotowanie tej niezwykłej imprezy. Jej celem było zebranie funduszy na wspieranie talentów uczniów, organizację wypoczynku letniego dla dzieci Jedynki oraz realizacja projektu SU – Najklasa. Oprócz tego impreza ta rokrocznie dostarczyła ogromnej radości jej uczestnikom i integrowała środowisko szkolne.
Jak zawsze bal miał swój „temat”. W tym roku był to fragment piosenki K. Gradowskiego z filmu o Panu Kleksie „Witajcie w naszej bajce”, zapraszający do powrotu do magicznych, bajkowych chwil dzieciństwa. Około 200 osób skusiło się do udziału w tej wyprawie i wzięło udział w balu, przygotowując dla siebie fantastyczne przebrania.

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2015 r.

Apel uczniów kl. IV-VI nt. Zdrowego Żywienia


Pod koniec września nasza klasa VId wraz z wychowawczynią ogłosiła akcję
„Piątkowy Dzień Warzyw i Owoców”. Postanowiliśmy w każdy piątek przynosić do szkoły warzywa i owoce . W tym dniu mamy lekcje do godziny szesnastej, więc zdrowe jedzenie doda nam siły do pracy.Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą jak zdrowo się odżywiać – 80% uczniów

11.12.2015 roku przeprowadziliśmy apel: ŻYJ ZDROWO! Przestrzegamy zasad zdrowego odżywiania. Warzywa i owoce w naszej diecie.

Hasło: Jedz owoce i warzywa to na zdrowie dobrze wpływa. Jedz codziennie zdrową żywność, bo to wzmacnia Twą aktywność!

Cel: Przypomnienie zasad zdrowego odżywiania. Zachęcanie do spożywania w szkole owoców i warzyw.

Klasa została podzielona na pięć grup kolorów związanych z warzywami i owocami. Każda grupa przygotowała transparent z hasłem i plakat. Wszyscy występujący uczniowie ubrali się w kolory, które prezentowali.

Dominik prezentował poszczególne grupy, które wchodząc skandowały hasło na transparencie.

Kolor czerwony (Dominik, Maciej, Marcin, Antek)

hasło: Czerwony pomidor pomoże w potrzebie witamin zastrzyk przybędzie do Ciebie! Grupa przygotowała  plakat  „Zdrowie w liczbach”.

Żółto-pomarańczowe (Lea, Olaf, Dominik, Mateusz) Hasło:  Pomarańcza jedzona- witamina C wniesiona! Od jedzenia pomarańczy masz piękną cerę i uśmiech . Grupa przygotowała  plakat  „Witaminy w żywności”.

Fioletowy (Oliwia, JuliaB., Julia K., Piotr) Hasło:    Fioletowa śliwka pełna witaminek, Najlepsza dla zdrowia chłopców i dziewczynek. Plakat:  piramida żywienia- na samym dole piramidy znajduje się aktywność fizyczna- zaleca się minimum 30 minut energicznego spaceru.

Zielony-(Sylwia, Sandra, Wiktoria, Laura), Hasło: Jedz marchewki surowe, bo są smaczne i zdrowe, Do tego jabłuszko, a szepnę ci na uszko, że przez te witaminki, mamy wesołe minki. Czy to jabłko, czy to gruszka Chętnie wskoczą mi do brzuszka. Może śliwka,  banan też. Chcesz być zdrowy wszystko zjesz! Jedz warzywa i owoce zyskasz przez to nowe moce! Grupa przygotowała plakat: Kapelusz z owoców i warzyw- 5 porcji

Białe(  Angelika, Karol, Adrian, Weronika) Hasło: Trzymaj formę, trzymaj ciałko.Jedz warzywa oraz białko. plakat :   4 zasady zdrowego odżywiania.

Prezentacja

 1. Co należy jeść, aby być zdrowym? Co powinny jeść dzieci? Oliwia
 2. Zdrowie w liczbach zaprezentował w dość ciekawy sposób Antek.
 3. Czy uczeń może nie jeść śniadania? Przekonywał i uzasadniał Dominik
 4. Pij mleko będziesz wielki! O wartości mleka mówił Adrian
 5. Owoce i warzywa-żebyś był zdrowy Sandra
 6. Dlaczego owoce i warzywa są takie zdrowe? Mówił Mateusz
 7. Pamiętaj! Od tego co jesz i jak jesz zależy Twoje zdrowie i życie. Im lepiej się odżywiamy, tym jesteśmy zdrowsi, mamy więcej siły, lepiej się uczymy. Nie zawsze jednak to co lubimy najbardziej jest najlepsze dla organizmu. (Dominik)
 8. Co to są „puste kalorie”? tłumaczyła Julia
 9. Zasady zdrowego odżywiania zaprezentowała Angelika.
 10. O PIĄTKOWYM DNIU WARZYW I OWOCÓW w naszej klasie powiedział Dominik
 11. Pytania do obserwujących, nagrodą była olbrzymia gruszka konferencja:
 • Białe warzywo na przeziębienie?
 • Jakie rośliny są pokarmem sportowców?
 • Jedno zgniłe jabłko zaraża sto zdrowych.-Jak to przysłowie możemy odnieść do uczniów w klasie? Rozdanie ulotek z przepisem na ciasto marchewkowe.

Elżbieta Brodowska-Dukiewicz

 REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W GRUDNIU 2015 r.

RAJD „MIKOŁAJKOWE PODCHODY”

 Tradycyjnie w pierwszą sobotę grudnia urządzamy w szkole Mikołajkowe Podchody. Do tej pory zabawa miała rzeczywiście formę podchodów i odbywała się w lesie w Kobylnicy. W tym roku zorganizowaliśmy je w zupełnie nowej formule – jako grę miejską. Wymagało to od nas trochę więcej przygotowań, trochę szperania w starych dokumentach i…w pamięci , ale warto było. Zabawę zaplanowaliśmy dla młodszych dzieci z klas I-III. Zgłosiły się 43 osoby – niezbyt dużo, i choć wszyscy nie przyszli, ta liczba dzieci była akurat dopasowana do naszej zabawy. Gra miejska polega na wędrówce wyznaczoną trasą i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania postawione przez organizatora w karcie pracy. Celem naszej gry było przybliżenie dzieciom historii Swarzędza w formie zabawy. Wszystkich podzieliłyśmy na 4 grupy – w zależności od stopnia trudności trasy i zadań. Każdy uczestnik rajdu dostał informację gdzie i o której godzinie ma się stawić w sobotę. I tak jedna grupa spotkała się przed Skansenem Pszczelarskim i po jego zwiedzeniu ruszyła do szkoły trasą przez Unię, po drodze rozwiązując zagadki i poszukując śladów przeszłości miasta. Druga grupa rozpoczęła zabawę przy Domu Kultury. Również jej członkowie rozpoczęli zabawę od  zapoznania się z działalnością  ośrodka, a potem szli do szkoły tropiąc sportowe wyczyny swarzędzan. Była też trasa „meblowa” – jak przystało na Swarzędz! Rozpoczynała się od zwiedzenia wystawy w Pawilonie Meblowym i polegała na odnalezieniu „mebli” postawionych przez swarzędzkich stolarzy w mieście. Trasa dla najmłodszych prowadziła z Centrum Ratownictwa na dworcu kolejowym przez park i pocztę do ratusza i dalej do szkoły – dała dzieciom możliwość zapoznania się z najważniejszymi instytucjami miasta. Po dotarciu na metę, która została zorganizowana w szkole przeznaczyłyśmy czas na zabawy i gry stolikowe o tematyce mikołajkowej, na wypicie ciepłej herbaty i rozdanie paczek mikołajkowych.

Joanna Korcz-Koralewska

 REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W LISTOPADZIE 2015 r.


Apel z okazji Dnia Tolerancji 16 listopada 2015 r. dla klas IV przygotowany przez klasę IV a.

Kryterium sukcesu: Uczniowie wiedzą czym jest tolerancja – 80% uczniów

Cele:
– kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka, jego odmienności
– rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do innych ludzi,
– uświadomienie najważniejszych wartości w życiu człowieka,
– uwrażliwienie na przeżycia innych,
– wyrabianie umiejętności niesienia pomocy innym,
– budzenie uczuć humanitarnych.

Adresaci: uczniowie klas IV

Termin realizacji: 16.11.2015

Apel odbył się w holu szkoły. Scenografię stanowiły tablice z przygotowanymi przez uczniów wszystkich klas plakaty. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas IV. Uczniowie klasy IVa przygotowali przedstawienie słowno-muzyczne. Poprzebierani w stroje różnych kultur narodowych, z tabliczkami na których zapisane były różnice między ludźmi, starali się przekazać odpowiedź na pytanie: Jak być tolerancyjnym w szkole?  Uczniowie poruszyli temat odmienności w wyglądzie, zachowaniu, ubiorze, religii oraz upodobaniach. Wyznaczyli również granicę tolerancji jaką jest dobro drugiego człowieka. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę pt. „W przyjaźni tkwi siła”. Apel podobał się uczestnikom ponieważ występujący otrzymali gromkie brawa. Dzięki przekazanym treściom wzrosła świadomość na temat trudnego tematu tolerancji.

Wychowawca klasy IVa Rozalia Dziekan

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 r.

Program „Zdrowo jem, więcej wiem” – „Gra Miejska”

Często zastanawiamy się jak można zagospodarować sobie czas wolny, aby spędzić go ciekawie i zarazem zdrowo. Otóż jednym ze sposobów jest zorganizowanie tzw. „Gry Miejskiej” zapraszając innych  do wspólnej zabawy. Właśnie taką grę przygotowałam dzieciom z kl. IIa, które po raz kolejny uczestniczą w/w programie.Nasza „Gra Miejska” pod hasłem „Poznaj swoje miasto” odbyła się we wtorek 22 października w czasie jednej godziny lekcyjnej. Dzieci zostały podzielone na kilka grup 4-osobowych. Kapitanowie zespołów losowali tajemnicze koperty, w których znajdowały  się opisy tras do przebycia i zadań do wykonania. Każda grupa przebywała inną trasę i miała inne zadania. Do tej zabawy zaprosiłam kilkoro rodziców dzieci, którzy w momencie wyjścia poza teren szkoły sprawowali nad dziećmi opiekę i pomagali im w wykonywaniu poszczególnych zadań. Metą, do której zmierzały moje dzieci wraz z opiekunami była pobliska polana nad jeziorem. To właśnie tam oczekiwałam na ich powrót. Dzieci bardzo sprawnie przebyły swoje trasy, a na mecie kolejno zdawały relacje z wykonanych zadań. Wszyscy byli zwycięzcami więc każde z dzieci otrzymało warzywno-owocowy medal, a każdy zespół dyplom za udział w zabawie. Dla każdej z mam przygotowałam podziękowania, by  docenić ich czas poświęcony nam. A co dała nam „Gra Miejska”? Otóż dzieci podsumowując ten czas stwierdziły, że „Gra Miejska” nauczyła ich orientacji w terenie, odczytywania opisu trasy, wspólnego działania w zespole i umożliwiła im dokładniej poznać ciekawe miejsca w pobliżu szkoły. Uczestniczącym w zabawie mamom dała możliwość bycia z dziećmi, pomagania im w razie potrzeby i zarazem  obserwowania ich zachowań w różnych sytuacjach. A co dała mnie? Przede wszystkim satysfakcję z tego, że znów mogliśmy podziałać razem i nam się to udało, że widziałam radosne buzie moich dzieci, że kolejny już raz udowodniliśmy sobie, iż zajęcia poza szkołą, klasą są ciekawsze i dostarczają wielu wrażeń. Natomiast nam wszystkim „Gra Miejska” pozwoliła wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu pomimo niesprzyjającej pogody. Zachęcam innych do organizowania takich zajęć i już dziś zapraszam do naszej „Gry Miejskiej” na wiosnę.

Małgorzata Wesołowska – wychowawczyni II a

RAPORT Z EWALUACJI – STANDARD TRZECI – październik 2015

 

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2015 r.

RODZINNY RAJD ROWEROWY

 Kryterium sukcesu : Aktywny udział w rajdzie – 100 osób.

VIII Rodzinny Rajd Rowerowy został zorganizowany w sobotę 26  września 2015 roku. Udział w rajdzie zdeklarowało 116 osób, w tym 63 uczniów, w przeważającej liczbie z młodszych klas. Pozostałe 48 osób to opiekunowie i inni członkowie rodzin. Trasa prowadziła ze szkoły  do Antoninka, przez Zieliniec na strzelnicę koło Lizawki, potem drugą stroną Jeziora Swarzędzkiego na pole biwakowe na jego brzegu. Rajd miał formę gry terenowej, w której rywalizowało 37 drużyn. Drużyny wyruszały na trasę w 10 minutowych odstępach, po drodze musiały wykonać zadania przygotowane przez nauczycieli na siedmiu stanowiskach. Zadania były atrakcyjne i pomysłowe, pozwalały na aktywny udział w zabawie każdemu dziecku. Na mecie czekało na wszystkich ognisko i odpoczynek. Zgromadzony sprzęt sportowy umożliwiał aktywne spędzenie czasu w oczekiwaniu na zakończenie imprezy. Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła w tym roku Rodzina Kuby Anastaziaka z VI a wraz z kolegą Filipem Lesińskim. Oni zdobyli najwięcej punktów na trasie.

Co się udało:

 1. Wczesny przydział zadań przed rajdem i terminowe ich wypełnianie.
 2. Dużo punktów kontrolnych na trasie i atrakcyjne zadania do wykonania, dzięki zaangażowaniu nauczycieli.
 3. Sprawna organizacja mety – punkt wydawania posiłku, zajęcia dla dzieci, podliczanie punktów, wręczanie nagród.
 4. Sprzyjająca pogoda.
 5. Bardzo liczny udział dzieci i rodziców.

Co się nie udało i trzeba poprawić:

 1. Ognisko nie zostało rozpalone na czas – należy wykonać telefon przypominający do odpowiedzialnej osoby tuż przed rajdem.
 2. Brak współpracy z innymi placówkami oświatowymi ze Swarzędza – w rajdzie wzięła udział tylko jedna drużyna z innej szkoły. Należy wcześniej powiadomić o imprezie odpowiedzialne w zaprzyjaźnionych szkołach osoby.

Joanna Korcz-Koralewska

 

 

User comments

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2014 r. DO 31.08.2015 r.

RAPORT Z EWALUACJI – STANDARD CZWARTY


Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” w kl. I a

Uczniowie klasy I a biorą czynny udział w projekcie Fundacji Banku Ochrony Środowiska „Zdrowo jem, więcej wiem”, który składa się z kilku etapów. W związku z tym zarówno dzieci jak i rodzice wykonują wiele różnych zadań związanych ze zdrowym odżywianiem się i dbaniem o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej. Już na początku kwietnia odbyło się zebranie rodziców dotyczące dbania o kondycję fizyczną, podczas którego wychowawczyni klasy przedstawiła krótką prezentację pt: „Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka”, wręczyła rodzicom przygotowane przez siebie broszurki pod hasłem „Ruszajmy się” i zachęcała do czynnego włączenia się w rozwój własnej sprawności fizycznej. Wychowawczyni zaprosiła rodziców do uczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego w dniu 16 kwietnia. Przedstawiona prezentacja, broszurka i propozycja czynnego udziału w lekcji wychowania fizycznego wywołała wśród rodziców wielkie zainteresowanie i zarazem zaciekawienie. Lekcja odbyła się pod hasłem „Ruszajmy się”, a jej celem było zdobycie tytułu „Sportowego Asa”. Uczniowie wzięli także udział w konkursie przyrodniczym „Ziołowy ogródek” i w plastycznym „Order Miłośnika Sportu”. Poza tym w dniu 14 kwietnia odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pod hasłem „Dbajmy o zdrowie” związane z piramidą żywności, znaczeniem dla nas warzyw i owoców i sposobami prawidłowego odżywiania się. W związku z tą częścią  uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Owoce i warzywa” i w przyrodniczej Zgaduj – zgaduli dotyczącej tego samego tematu. Należy dodać, iż wiadomości na temat znaczenia ruchu fizycznego i prawidłowego odżywiania się uczniowie zgłębiali na zajęciach już od początku roku szkolnego. Udział w/w projekcie pozwolił im jeszcze bardziej ją poszerzyć i wykorzystać w praktyce.

Małgorzata Wesołowska – wychowawczyni kl. I a

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu „ Szkoła Promująca Zdrowie” przewidziany do zrealizowania w roku szkolnym 2014/2015

Hasło na rok szkolny 2014 / 2015: „ Współpraca z rodzicami – rodzice są partnerami szkoły ”

„Szkoła Promująca Zdrowie” 2013 /2014


Analiza realizacji  działań podjętych w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w roku szkolnym 2012/ 2013 pozwala na pozytywną ocenę przedsięwzięcia.

Zaobserwowaliśmy zmiany w zakresie: wiedzy, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia wśród społeczności szkolnej.

Program przyczynił się do lepszego poznania regionu i środowiska naturalnego. W szkole organizowane są liczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze Zdaniem uczniów w szkole można ciekawie spędzać czas wolny, rozwijać pasje i zainteresowania i mieć poczucie satysfakcji z realizowanych zadań. Przykładem tego jest czwarta godzina wychowania fizycznego dostosowana do zainteresowań uczniów.

W opinii nauczycieli i rodziców uczniowie nabywają nawyki zdrowego odżywiania się, dbania o sprawność fizyczną, poznają ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego. Działania te pozytywnie wpływają na kształtowanie świadomości młodych ludzi, które zaowocują w przyszłości.

Podsumowując  uczeń naszej szkoły :

– interesuje się swoim rozwojem, dba o higienę osobistą, uprawia sport, aktywnie spędza wolny czas,

– umie świadomie planować rozkład dnia, rozumie i odczuwa rytm pracy i wypoczynku,

– rozumie pojęcia zdrowia, choroby i niepełnosprawności,

– umie udzielić pierwszej pomocy.

Wypowiedzi uczniów, członków rady pedagogicznej, rodziców, pracowników szkoły utwierdzają nas w przekonaniu, że prowadzone działania oceniane są pozytywnie, co motywuje nas do dalszej pracy. W przyszłości chcemy kontynuować podjęte przez nas działania, poszerzać ich zakres, uatrakcyjniać je i promować.

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2013 r. DO 31.08.2014 r.

Marzanna Adamczak


Działania w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013


Wraz z nowym rokiem szkolnym podejmujemy nowe wyzwania w trosce o nasze zdrowie. Zachęceni, uzyskanym w minionym roku certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie, postanowiliśmy ubiegać się o certyfikat krajowy.
Przed nami wiele zadań. W tym roku szkolnym szczególną uwagę poświęcimy samej koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie oraz pojęciu promocji zdrowia.
Przeprowadzimy ankiety wśród uczniów i rodziców wybranych klas szóstych. Badaniami ankietowymi obejmiemy również nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przeprowadzimy pogadanki dotyczące promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia zarówno wśród naszych uczniów, jak i rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły.

Na początek – kilka informacji ogólnych:

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone
w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Tworzy strukturę i zarządzanie projektami promocji zdrowia, które umożliwiają skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia.
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  – zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  – osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
  – uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców
  i osób ze społeczności lokalnej.
 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Szkołę promującą zdrowie tworzą przedstawiciele społeczności szkolnej.

W skład szkolnego zespołu do spraw promocji zdrowia wchodzą:

 • Pani Sławomira Spiżewska – nauczyciel przyrody
 • Pani Marzanna Adamczak – nauczyciel przyrody
 • Pani Krystyna Łaźna – nauczyciel nauczania początkowego
 • Pani Joanna Kunkel – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Pani Danuta Szymaniak – pielęgniarka szkolna
 • Przewodniczący Samorządu Szkolnego
 • Pani Anna Neumann – pracownik szkoły
 • Pani Katarzyna Rataj – przedstawiciel Rady Rodziców
 • Pan Paweł Bocian – przedstawiciel samorządu lokalnego

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI, POSIADAJĄCEJ CERTYFIKAT WOJEWÓDZKI SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE RAPORT ZA OKRES OD 01.09.2012r. DO 31.08.2013r


Wizyta studyjna w ramach udziału w projekcie Szkoły Promującej Zdrowie

Podsumowanie działań podejmowanych przez szkołę w ciągu ostatnich dwóch lat i mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych.

Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla SP nr 1 w Swarzędzu

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Polska została członkiem tego programu jako jeden z pierwszych siedmiu krajów europejskich. Wszystko zaczęło się w latach 1992-1995 od 3-letniego międzynarodowego projektu pilotażowego.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywają się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w grupie szkół promujących zdrowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej spełniła wszystkie wymagane programem kryteria i w dniu 25 listopada 2011 r. otrzymała wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Wizytę studyjną uświetnili swoją obecnością burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, poseł RP Bożena Szydłowska Radni Rady Powiatu Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian, dyrektorzy swarzędzkich szkół. Uczniowie „jedynki” zaprezentowali program artystyczny o działaniach na rzecz zdrowia. Wszystkim gościom bardzo podobała się prezentacja multimedialna o dokonaniach szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia.

SP nr 1 dała świetny przykład innym placówka oświatowym, które także będą zabiegały o certyfikaty Szkoły Promującej Zdrowie.

Serdecznie gratulujemy!

TR,AŚ
Fot. A. Świergiel


JEDYNKA PROMUJE ZDROWIE

25 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się wizyta studyjna w ramach udziału w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wizyta stała się doskonałą okazją do zaprezentowania działań podejmowanych przez szkołę w ciągu ostatnich dwóch lat i mających na celu promowanie postaw prozdrowotnych.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Poseł Bożena Szydłowska, Burmistrz Anna Tomicka, Wiceburmistrz Agata Kubacka, radni Rady Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciele instytucji i firm współpracujących ze szkołą, dyrektorzy swarzędzkich podstawówek i gimnazjów, przyjaciele szkoły oraz rodzice.

Decyzję o podjęciu starań mających na celu włączenie Jedynki do sieci szkół promujących zdrowie podjęła Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 28 sierpnia 2009 r. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły podeszli do podjętej uchwały z pełną świadomością i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie uczniów. Temat został potraktowany bardzo poważnie i bardzo szeroko.

Dzięki wsparciu finansowemu organu prowadzącego oraz sponsorom, zmodernizowana została baza szkoły. Wyremontowano wszystkie sale lekcyjne w czerwonym budynku, oraz część łazienek. W sali gimnastycznej zużyty parkiet wymieniono na nowoczesną sportową wykładzinę. Wyremontowano szatnie i łazienki na zapleczu sali. Od 2009 r. powstały: plac zabaw na deszcz na szkolnym boisku i plac zabaw na słońce w czerwonym budynku. Wysprzątane i odnowione zostało boisko w kasztanach. Powstała tam skocznia do skoków w dal. A wszystko po to, aby poprawić warunki pobytu dzieci w szkole.
We współpracy ze Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji wzbogacona została oferta lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych.
W pracy wychowawczej ważne miejsce zajęło kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się. Ogromny nacisk położono na profilaktykę uzależnień. Na różnorodność tych działań pozwoliła z kolei pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zgodnie z myślą, że zdrowo można żyć tylko w czystym środowisku, na stałe w kalendarz roku szkolnego wpisały się: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Święto Polskiej Niezapominajki. W szkole przeprowadzane są zbiórki surowców wtórnych takich jak: makulatura, zużyte baterie, tonery, kartoniki po mleku. Prowadzone są akcje  o charakterze ekologicznym. Uczniowie poznają zasady ratownictwa medycznego, a podczas rajdów uczą się m.in. jak aktywnie spędzać czas.

Słowami kardynała Leona Josepha Suennens’a: Jest tyle rzeczy, za które nie można zapłacić pieniędzmi, tylko uśmiechem, chwilą uwagi i prostym dziękuję, chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Dziękuję za ciężką pracę i ogromne zaangażowanie w przygotowanie wizyty studyjnej oraz promocję zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat. Po raz kolejny wszyscy udowodnili, że potrafią podejść do swoich zadań niezwykle rzetelnie i profesjonalnie. Dziękuję  w imieniu swoim, wicedyrektor Magdaleny Bajer, a przede wszystkim Uczniów.

Elżbieta Nawrocka