biologia klasy 8

Zasady oceniania na lekcjach Biologii

 • Obowiązuje podręcznik  i zeszyt w kratkę
 • Bieżące wiadomości (z trzech ostatnich lekcji) mogą być sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej bez uprzedzenia
 • Przewidziane są sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów. Sprawdziany są obowiązkowe, uczeń nieobecny pisze je w wyznaczonym dodatkowym terminie. Oceny niedostateczne należy poprawić w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni). Poprawa ocen dopuszczających i dostatecznych jest dobrowolna, a ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.
 • Oceny niedostateczne z odpowiedzi, kartkówki i zadania domowego uczeń ma możliwość poprawy do tygodnia od otrzymanej oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Brak przygotowania do lekcji ( zadań domowych, potrzebnych materiałów i przyborów) będzie skutkował wpisem nieprzygotowania, a trzy ”np.” to ocena niedostateczna.
 • Aktywny udział w lekcji nagradzany jest oceną.
 • Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji, a w przypadku nieobecności ma obowiązek uzupełnić braki
 • Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie (wiadomości, zad. domowe, pomoce dydaktyczne)
 • Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej i zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki
 • W przypadku nauki zdalnej, ocenie będą podlegać: kartkówki, odpowiedzi ustne, zad. domowe oraz aktywność i systematyczność ucznia.

Temat : Konkurencja

Przeczytaj temat w podręczniku str.93- 96 i odpowiedz pisemnie na pytania zawarte w karcie pracy. Jeżeli nie możesz wydrukować karty pracy to przepisz ją do zeszytu. Wypełnione karty pracy należy wkleić do zeszytu przedmiotowego. Zadania będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

 1. Drapieżnictwo to antagonistyczna zależność międzygatunkowa ( drapieżnik ma korzyść, a ofiara stratę).
  • Rola drapieżnika w ekosystemie.
  • Przystosowanie organizmu do drapieżnictwa.
  • Sposoby zdobywania pokarmu.
 2. Roślinożerność to antagonistyczna zależność międzygatunkowa ( roślinożerca ma korzyść, a roślina ma stratę).
  • Znaczenie roślinożerców.
  • Sposoby ochrony przed zjedzeniem.
  • Przystosowanie organizmów do roślinożerności.
  • Sposoby roznoszenia nasion.

Zadanie domowe
Ćwiczenia 1-6, str.56-58 (pobierz ze strony szkoły, zakładka kącik biol.- tech).
Uzupełnij ćwiczenia wpisując odpowiedzi do zeszytu.

Temat: Pasożytnictwo.

 1. Pasożytnictwo – jeden organizm żyje kosztem innego organizmu zwanego żywicielem.
 2. Podział pasożytów:
  • Zewnętrzne np. kleszcze, pchły
  • Wewnętrzne np. glista ludzka, tasiemiec
 3. Przystosowanie organizmów do pasożytnictwa ( str.107 – 109).
 4. Znaczenie pasożytów:
  • Osłabiają żywiciela
  • Zatruwają organizm żywiciela
  • Przenosza wiele chorób
  • Powodują straty w rolnictwie

Zadanie domowe
Przeczytam temat w podręczniku str.107-110. Obejrzę animację (kod dostępny przy temacie w ćwiczeniach). Uzupełnię zadania w ćwiczeniach str. 61-64. Wypełnię kartę pracy i prześlę do 17.04 przez zadania na platformie ( na ocenę).

Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

 1. Zależności nieantagonistyczne- przynoszą korzyści co najmniej jednej stronie i u żadnej nie powodują strat.
 2. Rodzaje:
  • Mutualizm( korzyści mają obie strony):
   • Symbioza (niezbędna do przeżycia obu stron) np. glon + grzyb= porost, mikoryza.
   • Protokooperacja (nie jest konieczna do przeżycia, ale podnosi jego jakość) np. mszyce i mrówki, koliber i rośliny.
  • Komensalizm ( korzyści ma jedna strona, ale brak szkody dla drugiej) np. drapieżniki i padlinożercy.
   Zadanie domowe
   Przeczytam temat w podręczniku. Wykonam ćwiczenia str. 65-68. Nie przesyłam nauczycielowi.

Temat: Czym jest ekosystem? 28.04

 1. Ekosystem to obszar złożony z elementów ożywionych i nieożywionych wzajemnie na siebie wpływających.
  • Biocenoza to składniki ożywione ( rośliny, zwierzęta, grzyby, bakterie i protisty).
  • Biotop to składniki nieożywione np. powietrze, skały, woda.
 2. Rodzaje ekosystemów:
  • Ekosystem naturalny– powstały bez udziału człowieka np. morze, las, jezioro
  • Ekosystem sztuczny- przekształcony przez człowieka np. staw, park, pole, sad
 3. Przemiana ekosystemu to sukcesja. Wyróżniamy:
  • Sukcesję pierwotną– biocenoza rozwija się w miejscu, w którym nie było jeszcze żadnych organizmów.
  • Sukcesja wtórna– biocenoza rozwija się na terenach zmienionych przez człowieka.

Zadanie domowe

Co o tym sądzisz? str. 120 w podręczniku ( na „+”)- notatka w zeszycie, zdjecie prześlij na platformę
Ćwiczenie 2 i 3 z podręcznika, str. 120

Temat: Czym jest ekosystem?cz.2

05-08.05

Cele: wyjaśnisz pojęcia- ekosystem, biotop, biocenoza, potrafisz opisać sukcesję pierwotną i wtórną

 1. Utrwalenie wiadomości o ekosystemie.
 2. Wykonanie ćwiczeń 1, 2, 5, 6, 7,8, str.69-72- Nie przesyłamy do nauczyciela

Temat: Materia i energia w ekosystemie.18-22.05

 1. Krążenie materii:
  SOLE MINERALNE
  Producenci pobierają sole mineralne (związki nieorganiczne) rozpuszczone w wodzie, produkują z nich swoje tkanki (związki organiczne), następnie roślinożercy je zjadają i budują swoje tkanki, drapieżniki zjadają roślinożerców i budują swoje organizmy. Gdy giną wszystkie wymienione grupy organizmów destruenci rozkładają je do związków nieorganicznych.
  WĘGIEL
  CO2 z atmosfery pobierają producenci i w procesie fotosyntezy węgiel wchodzi w skład wytworzonych związków organicznych( cukry, białko, tłuszcze). Konsumenci zjadają i wykorzystują do budowy własnego organizmu i wydychają węgiel w postaci CO2 Po obumarciu wszystkich grup troficznych destruenci rozkładają szczątki i uwalniają węgiel do środowiska.
 2. Przepływ energii w ekosystemie:
  • Na każdym kolejnym poziomie troficznym energii jest mniej.
  • Energia wykorzystana jest do budowy ciała, oddychania komórkowego, procesów życiowych, ogrzania ciała.
  • Rozłożenie energii w poziomach troficznych przedstawia piramida ekologiczna na str.128.

Zadanie domowe
Ćwiczenie 1-3, str.75, ćw.6-7,str.77- nie drukuj, odpowiedzi napisz w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij przez zadania.