biologia klasy 6

Zasady oceniania na lekcjach Biologii

 • Obowiązuje podręcznik  i zeszyt w kratkę
 • Bieżące wiadomości (z trzech ostatnich lekcji) mogą być sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej bez uprzedzenia
 • Przewidziane są sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów. Sprawdziany są obowiązkowe, uczeń nieobecny pisze je w wyznaczonym dodatkowym terminie. Oceny niedostateczne należy poprawić w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni). Poprawa ocen dopuszczających i dostatecznych jest dobrowolna, a ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.
 • Oceny niedostateczne z odpowiedzi, kartkówki i zadania domowego uczeń ma możliwość poprawy do tygodnia od otrzymanej oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Brak przygotowania do lekcji ( zadań domowych, potrzebnych materiałów i przyborów) będzie skutkował wpisem nieprzygotowania, a trzy ”np.” to ocena niedostateczna.
 • Aktywny udział w lekcji nagradzany jest oceną.
 • Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji, a w przypadku nieobecności ma obowiązek uzupełnić braki
 • Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie (wiadomości, zad. domowe, pomoce dydaktyczne)
 • Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej i zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki
 • W przypadku nauki zdalnej, ocenie będą podlegać: kartkówki, odpowiedzi ustne, zad. domowe oraz aktywność i systematyczność ucznia.

Temat: Płazy – kręgowce wodno – lądowe.

Przeczytaj temat w podręczniku str.93- 96, obejrzyj film ( należy skopiować kod do ćwiczeń umieszczony przy temacie w ćwiczeniach i wkleić go do przeglądarki) i odpowiedz pisemnie na pytania zawarte w ćwiczeniach str. 77-80. Jeżeli nie możesz wydrukować stron z ćwiczeniami to zapisz odpowiedzi do zeszytu przedmiotowgo. Wypełnione zadania należy wkleić do zeszytu przedmiotowego i zostaną sprawdzone po powrocie do szkoły. Od tego momentu, raz w tygodniu, będę umieszczać na stronie szkoły wszystkie zadania z biologii.

docwiczenia.pl Kod: B6NHJP

Temat : Przegląd i znaczenie płazów.

(Notatka do zeszytu)

W Polsce wszystkie płazy są pod ochroną!!!

 1. Płazy dzielimy na trzy grupy:
  • Płazy ogoniaste np.
  • Płazy bezogonowe np.
  • Płazy beznogie np.
   Dopisz przykład płaza do każdej grupy.
 2. Znaczenie płazów (str. 101). Dopisz po dwa przykłady znaczenia:
  • W przyrodzie-
  • Dla człowieka-

Zadanie domowe
Ćwiczenie 1-6 str. 82-84

Temat: Gady – kręgowce, które opanowały ląd.

 1. Środowisko życia:
  • Ląd np. kameleony, węże, jaszczurki
  • Woda i ląd np. krokodyle, żółwie
 2. Przystosowanie do życia na lądzie:
  • Gruba, sucha skóra pokryta łuskami i tarczkami
  • Oczy z powiekami
  • Oddychają za pomocą płuc
  • Są zmiennocieplne – w niekorzystnych warunkach zapadają w stan odrętwienia
 3. Rozmnażanie się i rozwój:
  • Są jajorodne, składają jaja na ladzie (błony płodowe umożliwiają rozmnażanie na lądzie)
  • Zapłodnienie wewnętrzne
  • Potomstwo od razu zdolne do samodzielnego życia

Zadanie domowe
Przeczytam temat w podręczniku, wykonam zadania w ćwiczeniach str.85- 88.
Nie przesyłam wykonanych ćwiczeń nauczycielowi.

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków.

18-22.05.

 1. Ze względu na środowisko i warunki życia, sposób odżywiania się ptaki różnią się wyglądem;
  ubarwieniem, wielkością, masą ciała, sylwetką, kształtem skrzydeł, budową dzioba i nóg.
 2. Budowa dzioba zależy od sposobu odżywiania się – zapoznaj się na stronie 126-127.
 3. Znaczenie ptaków w przyrodzie:
  • Pożywienie dla innych organizmów
  • Rozsiewają nasiona
  • Zapylają kwiaty
  • Oczyszczają skórę roślinożerców z pasożytów
  • Regulują liczebność innych organizmów
 4. Zagrożenie dla ptaków                                                         Ochrona ptaków
  • Wycinka drzew, lasów,                                                   zakładanie skrzynek lęgowych
  • Zanieczyszczenie gleby i wody,                                     dokarmianie – karmniki
  • Sieci rybackie, żyłki wędkarskie,                                   ochrona gatunkowa

Zadania domowe
Ćwiczenia str. 102-105- nie drukuj, odpowiedzi zapisz w zeszycie. Niczego nie przesyłaj nauczycielowi. Na następnej lekcji sprawdzimy zadania. Za wykonanie otrzymasz „+”