biologia klasy 7

Zasady oceniania na lekcjach Biologii

 • Obowiązuje podręcznik  i zeszyt w kratkę
 • Bieżące wiadomości (z trzech ostatnich lekcji) mogą być sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej bez uprzedzenia
 • Przewidziane są sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów. Sprawdziany są obowiązkowe, uczeń nieobecny pisze je w wyznaczonym dodatkowym terminie. Oceny niedostateczne należy poprawić w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni). Poprawa ocen dopuszczających i dostatecznych jest dobrowolna, a ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.
 • Oceny niedostateczne z odpowiedzi, kartkówki i zadania domowego uczeń ma możliwość poprawy do tygodnia od otrzymanej oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Brak przygotowania do lekcji ( zadań domowych, potrzebnych materiałów i przyborów) będzie skutkował wpisem nieprzygotowania, a trzy ”np.” to ocena niedostateczna.
 • Aktywny udział w lekcji nagradzany jest oceną.
 • Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji, a w przypadku nieobecności ma obowiązek uzupełnić braki
 • Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie (wiadomości, zad. domowe, pomoce dydaktyczne)
 • Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej i zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki
 • W przypadku nauki zdalnej, ocenie będą podlegać: kartkówki, odpowiedzi ustne, zad. domowe oraz aktywność i systematyczność ucznia.

Temat : Budowa i działanie układu wydalniczego.

Przeczytaj temat w podręczniku str.153- 156, obejrzyj film https://docwiczenia.pl/kod/B7T1ML

i odpowiedz pisemnie na zadania z ćwiczeń str. 76-78 ( na str. 77 tylko zad. 3) . Jeżeli nie możesz wydrukować stron ćwiczeń, odpowiedz pisemnie w zeszycie przedmiotowym. Wypełnione strony należy wkleić do zeszytu przedmiotowego. Ćwiczenia będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Temat: Higiena i choroby układu wydalniczego.

Wykonaj zadania 27.03.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Zwróć uwagę, jakie są choroby układu wydalniczego oraz poznaj ich przyczyny i objawy. Zastanów się, jakie są sposoby zapobiegania chorobom układu wydalniczego i pomyśl co możesz zmienić w swoim życiu?
 3. Uzupełnij ćwiczenia na stronie 79-81 ( ćwiczenia masz już umieszczone w kąciku biol- tech).
 4. Nie przesyłaj na moją pocztę uzupełnionych ćwiczeń!

Temat: Podsumowanie wiadomości o układzie wydalniczym.

 • Poniedziałek, 30.03- klasa VII a
 • Środa, 01.04- klasa VII b i c
 • Przeczytaj podsumowanie w podręczniu str.161 i wypełnij zadania w ćwiczeniach ze str. 82-83.
 • Przygotuj się z tematów o ukł. wydalniczym.
 • Na następnej lekcji otrzymasz kartę pracy, którą będzie trzeba wypełnić i wysłać w kreślonym czasie.

Karta pracy – należy uzupełnić i wysłać do poniedziałku, do godz. 10.00

Temat : Regulacja nerwowo – hormonalna.

 1. Hormony to przekaźniki informacji, regulują pracą narządów. Powstają w gruczołach dokrewnych, występują we krwi i działają bez naszej woli.
 2. Najważniejsze gruczoły dokrewne to:
  • przysadka
  • tarczyca
  • przytarczyce
  • nadnercza
  • trzustka
  • jajniki
  • jądra
  • szyszynka
   3.Działanie hormonów:
  • Swoiste- działają tylko na określone komórki
  • Wywołują jeden rodzaj reakcji (przyspiesza lub hamuje)
  • Działają antagonistycznie (przeciwstawnie)
  • Są wydzielane w rytmie dobowym

Zadanie domowe
Przeczytam w podręczniku str. 165-169, uzupełnię ćwiczenia str.84-85. Niczego nie przesyłam do nauczyciela.

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego.

 1. Równowaga hormonalna to odpowiednia ilość hormonów umożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Czynniki zakłócające równowagę hormonalną:
  • odchudzanie się,
  • przyjmowanie sterydów i preparatów hormonalnych bez konsultacji z lekarzem,
  • stres.
 3. Nadczynność to nadmierna ilość hormonów.
 4. Niedoczynność to niedobór hormonów.
 5. Przysadka ( hormony tropowe i wzrostu)
  • Hormon wzrostu
   • niedoczynność – karłowatość
   • nadczynność- gigantyzm, akromegalia
 6. Tarczyca (hormon tyroksyna)
  • niedoczynność- niedobór jodu np. choroba Hashimoto
  • nadczynność – nadmiar jodu np. Choroba Gravesa – Basedowa
 7. Trzustka (hormon insulina odpowiada za poziom glukozy we krwi)
  • niedobór insuliny- cukrzyca typu I i typu II

Zadanie domowe
Przeczytam temat w podręczniku i uzupełnię ćwiczenia str. 86 i 87

Temat: Układ nerwowy-24.04.

 1. Funkcje:
  • Odbieranie i analizowanie bodźców
  • Wywoływanie odpowiednich reakcji
  • Kontrolowanie i koordynowanie pracy innych układów.
 2. Ze względu na budowę wyróżniamy:
  • Ośrodkowy układ składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego
  • Obwodowy układ składa się nerwów wychodzących z ukł. Ośrodkowego.
 3. Ze względu na sposób działania wyróżniamy:
  • Somatyczny (zależy od naszej woli)
  • Autonomiczny ( nie zależy od naszej woli), dzielimy na:
   • Część współczulną – przyspiesza pracę innych układów, narządów
   • Część przywspółczulną – hamuje pracę innych układów, narządów
 4. Budowa neuronu
  • Dendryt – Akson
  • Informacja w postaci impulsu nerwowego biegnie od dendrytu do aksonu.

Zadanie domowe

Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń str. 88-89. Nie drukuj ćwiczeń, odpowiedzi zapisz w zeszycie. Nie przesyłaj nauczycielowi.

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy.

27-30.04

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z :

 • Mózgowia
 • Mózg ( półkula prawa i lewa, zbudowany jest z istoty szarej i istoty białej).
 • Móżdżek
 • Pień mózgu

Ochrona mózgowia:

 • Kości czaszki
 • Trzy błony mózgowe (opony)
 • Płyn mózgowo- rdzeniowy
 • Rdzenia kręgowego (zbudowany z istoty szarej i istoty białej)

Ochrona rdzenia:

 • kanał kręgowy, łuki kręgów
 • trzy błony mózgowe (opony)
 • płyn mózgowo- rdzeniowy

Zadanie domowe

Przeczytam temat w podręczniku str. 177-180.
Odpowiem pisemnie w zeszycie na ćwiczenie 1,2,5, str. 180 w podręczniku. Notatek nie przesyłam nauczycielowi. Dla chętnych ćwiczenia str.90-91.

Temat: Obwodowy układ nerwowy. 04.-06.05.

 1. Rola
  • Zbieranie i przekazywanie informacji z otoczenia i z wnętrza ciała do środkowego układu nerwowego.
 2. Cechy:
  • Nerwy występują parami, po obu stronach ciała
  • Zbudowane z dwóch rodzajów włókien:
   • Wł. czuciowe (przewodzą impuls do ośrodkowego ukł.)
   • Wł. ruchowe (przewodzą impuls z ośrodkowego ukł.)
  • Rodzaje nerwów:
   • 12 par czaszkowych
   • 31 par rdzeniowych
    • szyjne
    • piersiowe
    • lędźwiowe
    • krzyżowe
    • guziczny.
 3. Zasada działania łuku odruchowego (droga impulsu nerwowego)
  receptor®neuron czuciowy®neuron pośredniczący®neuron ruchowy®efektor
 4. Rodzaje odruchów:
  • Odruchy wrodzone (bezwarunkowe), są automatyczne np. wydzielanie śliny, kichanie
  • Odruchy nabyte ( warunkowe), częste powtarzanie danej czynności uczy automatycznego reagowania np. reakcja na budzik, patrzenie w lewo i prawo przed przejściem przez jezdnię.
   Mogą zanikać, jeżeli ich nie powtarzamy. Odruchy warunkowe są podstawą uczenia się.

Zadanie domowe

Przepisz notatkę do zeszytu i przeczytaj temat w podręczniku. Wykonaj ćwiczenie 1-4, str. 92-93. Nie rób doświadczenia. Nie drukuj ćwiczeń, odpowiedzi przepisz do zeszytu. Zadania sprawdzimy w piątek 08.05.

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego. 08.05.

 1. Stres jest związany z silnymi emocjami. Wyróżniamy:
  • Stres pozytywny- krótkotrwały
  • Stres negatywny- długotrwały
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem ( str. 186).
 3. Warunki dobrego snu.
 4. Choroby ukł. nerwowego:
  • Nerwica
  • Natręctwa
  • Depresja
  • Udar mózgu
  • Zapalenie mózgu i opon mózgowych ( wirusowe, bakteryjne)
  • Padaczka
  • Autyzm
  • Stwardnienie rozsiane
  • Alzheimer

Zadanie domowe

Ćwiczenie 2,3,4,5 str.189 w podręczniku. Zrób zdjęcie i prześlij na zadania w dniu 08.05.

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku. 11-13.05.

 1. Zmysły rejestrują informacje ze środowiska. Wyróżniamy : smak, słuch, wzrok, węch, równowagę i dotyk.
 2. Narządy zmysłów to organy odbierające bodźce, zbudowane z receptorów.
 3. WZROK
  • Narząd zmysłu- oko z komórkami światłoczułymi,
 4. Aparat ochronny:
  • Powieki
  • Gruczoł łzowy
  • Spojówka
 5. Budowa oka (str. 196)
 6. Powstanie obrazu
  • Światło przechodzi przez rogówkę, źrenicę, soczewkę- tu załamuje się i na siatkówce powstaje obraz pomniejszony i odwrócony.
 7. Akomodacja oka (str. 198)
 8. Higiena i choroby oka:
  • Wady wzroku
  • Krótkowzroczność
  • Dalekowzroczność
  • Astygmatyzm
  • Zez
  • Daltonizm

Zadanie domowe

Wykonaj zadania z ćwiczeń 1-5, str.98-99- odpowiedzi zapisz w zeszycie- niczego nie przesyłaj nauczycielowi.

Temat: Żeński układ rozrodczy.

18-22.05.

 1. Hormony żeńskie:
  • Estrogen– odpowiada za żeńskie cechy płciowe
  • Progesteron- odpowiada za rozwój zarodka i płodu
 2. Narządy płciowe:
  • l- rzędowe cechy płciowe: jajniki
  • II- rzędowe cechy płciowe: jajowody, macica, pochwa
  • III- rzędowe cechy płciowe: szerokie biodra, wąskie ramiona, piersi
 3. Budowa komórki jajowej
  Błona komórkowa®wieniec promienisty®osłonka przejrzysta®substancja zapasowa®materiał genetyczny
 4. Owulacja= jajeczkowanie to proces wydostania się komórki jajowej z jajnik.

Zadanie domowe

Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj ćwiczenia 1-5, str.109-110. Nie przesyłaj nauczycielowi.

Temat: Układ rozrodczy męski.18-22.05.

 1. Ważne pojęcia
  • Gameta- komórka rozrodcza
  • Gonada- narząd w którym powstają gamety
 2. Męski układ rozrodczy
  • Testosteron – męski hormon płciowy pobudza jadra do wytwarzania plemników, a najądrza, prostatę i pęcherzyki nasienne do wytwarzania śluzu odżywczego.
 3. Narządy płciowe:
  • l- rzędowe cechy płciowe: jądra, najądrza
  • II- rzędowe cechy płciowe: nasieniowody, prącie, prostata, pęcherzyki nasienne
  • III- rzędowe cechy płciowe: wąskie biodra, zarost, szerokie ramiona
 4. Budowa plemnika
  Główka ®wstawka®witka
  Plemniki żyją 2-4 dni.

Zadanie domowe
Przeczytaj temat w podręczniku, wykonaj zadania w ćwiczeniach 1-4, str.107- 108. Nie przesyłaj nauczycielowi.