biologia klasy 5

Zasady oceniania na lekcjach Biologii

 • Obowiązuje podręcznik  i zeszyt w kratkę
 • Bieżące wiadomości (z trzech ostatnich lekcji) mogą być sprawdzane w formie pisemnej lub ustnej bez uprzedzenia
 • Przewidziane są sprawdziany, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz kartkówki, obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów. Sprawdziany są obowiązkowe, uczeń nieobecny pisze je w wyznaczonym dodatkowym terminie. Oceny niedostateczne należy poprawić w wyznaczonym terminie (do dwóch tygodni). Poprawa ocen dopuszczających i dostatecznych jest dobrowolna, a ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika.
 • Oceny niedostateczne z odpowiedzi, kartkówki i zadania domowego uczeń ma możliwość poprawy do tygodnia od otrzymanej oceny, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 • Brak przygotowania do lekcji ( zadań domowych, potrzebnych materiałów i przyborów) będzie skutkował wpisem nieprzygotowania, a trzy ”np.” to ocena niedostateczna.
 • Aktywny udział w lekcji nagradzany jest oceną.
 • Uczeń przygotowuje się do każdej lekcji, a w przypadku nieobecności ma obowiązek uzupełnić braki
 • Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze nieprzygotowanie (wiadomości, zad. domowe, pomoce dydaktyczne)
 • Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do lekcji powtórzeniowej i zapowiedzianego sprawdzianu lub kartkówki
 • W przypadku nauki zdalnej, ocenie będą podlegać: kartkówki, odpowiedzi ustne, zad. domowe oraz aktywność i systematyczność ucznia.

Temat: Pęd. Budowa i funkcje pędu.

Przeczytaj temat w podręczniku str.102- 105, obejrzyj prezentację multimedialną i odpowiedz pisemnie na pytania zawarte w karcie pracy umieszczonej poniżej. Jeżeli nie możesz wydrukować karty pracy to przepisz ją do zeszytu. Wypełnione karty pracy należy wkleić do zeszytu przedmiotowego. Zadania będą sprawdzane po powrocie do szkoły.

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu.

(notatka do zeszytu

 1. Funkcje liścia:
  • Wytwarzanie substancji w procesie fotosyntezy
  • Wymiana gazowa
  • Parowanie wody.
 2. Budowa liścia:
  • Nasada
  • Ogonek
  • Blaszka liściowa.
 3. Podział liści:
  • Pojedynczy np.
  • Złożony np.
 4. Przekształcenie liści:
  • Czepne np.
  • Spichrzowe np.
  • Ciernie np.
  • Pułapkowe np.

Zadanie domowe
Uzupełnij ćwiczenia str. 72-76, doświadczenie na str. 73 dla chętnych.
Nauczyć się tematu.

Temat : Utrwalenie wiadomości o tkankach i organach roślin.

 1. Rodzaje tkanek roślinnych i ich funkcje:
  • Tkanki stałe
  • Tkanki twórcze:
   okrywająca
   miękiszowa
   przewodząca
   wzmacniająca
 2. Co to jest pęd?
 3. Systemy korzeniowe:
  • wiązkowy
  • palowy
 4. Funkcje korzeni , łodyg i liści.
 5. Przekształcenie organów roślinnych.

Zadanie domowe
Napisze kartę pracy- sprawdzian wiadomości  Dział IV i odeślę przez zadania na platformie do 17.04.

Temat: Poznajemy mchy.

 1. Środowisko życia mchów:
  • ląd i woda
  • miejsca cieniste i wilgotne
 2. Budowa mchów na przykładzie płonnika pospolitego (str. 116):
  • Chwytniki- utrzymują roślinę w podłożu
  • Łodyżka – proces fotosyntezy
  • Listki – proces fotosyntezy
   Wszystkie wymienione elementy pochłaniają wodę.
 3. Rozmnażanie mchów na przykładzie płonnika pospolitego (str. 117):
  • latem, na ulistnionej łodyżce, po połączeniu plemników z komórką jajową (zapłodnienie) powstaje zygota
  • wyrasta bezlistny trzonek z zarodnią – wewnątrz są zarodniki
  • zarodniki wysypują się i kiełkują w nowe rośliny
 4. Znaczenie mchów ( ćw. 5,6, str.81).

Zadanie domowe
Przeczytam w podręczniku str. 115- 120, uzupełnię ćwiczenia 3 i 4, str. 80. Jeżeli nie możesz wydrukować przepisz odpowiedzi do zeszytu.

Temat: Nagonasienne – budowa i środowisko życia. 18-22.05.

 1. Rośliny nasienne wytwarzają kwiaty i nasiona. Dzielimy je na:
  • Nagonasienne -nasiona są nagie, bez dodatkowych osłon np. sosna, świerk, jodła.
  • Okrytonasienne – nasiona mają dodatkową osłonę w postaci owocu np. jabłoń, śliwa, orzech.
   Nasiona przechodzą okres spoczynku.
 2. Cechy roślin nagonasiennych:
  • Przeważnie drzewa, rzadziej krzewy,
  • Większość to rośliny iglaste,
  • Przeważnie są zimozielone,
  • Liście w postaci igieł pokrywa wosk,
  • Gruba warstwa kory.
 3. Budowa na podstawie sosny zwyczajnej ( str.131);
  • Korzeń palowy
  • Pień
  • Korona
  • Liście w postaci igieł
  • Kwiaty męski i żeńskie zebrane w kwiatostany
  • Szyszki z nasionami zaopatrzonymi w skrzydełka.

Zadanie domowe
Ćwiczenia 1-6, str.87-88. Nie przesyłaj zadań. (ćwiczenia masz pobrane w poprzednim temacie)