Egzamin ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 •  z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –3 lipca 2023 r.
 • Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji  – do 6  lipca 2023 r.
 • Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 6 lipca  2023 r.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/736/informacja_egzamin_osmoklasisty_2023.pdf

O egzaminie ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20FIN_aktualizacja_1.pdf
Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2023/komunikaty/20220819%20E8%202023%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf
Materiały i przybory na egzaminie ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20221010%20E8_EM_23%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN_aktualizacja_1.pdf