Egzamin ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuję uczeń, który:

 •  z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

Termin główny:

 1. Język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00- czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
 2. Matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00 – czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
 3. Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00 – czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

Termin dodatkowy:

 1. Język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. Matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 • Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –3 lipca 2024 r.
 • Termin przekazania wyników, zaświadczeń i informacji  – do 3  lipca 2024 r.
 • Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 3 lipca  2024 r.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
 • Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne
 • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności,
 • Rodzice/ prawni opiekunowie mają możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

https://www.oke.poznan.pl/cms,6450,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_osmoklasisty_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

O egzaminie ósmoklasisty

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/
Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/20230817_e8_em_2024_harmonogram.pdf

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/781/20230817_e8_2024_dostosowania.pdf

Materiały i przybory na egzaminie ósmoklasisty

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/781/20230817_e8_em_2024_komunikat_o_przyborach.pdf