Kącik historyczny

Poniżej zamieszczone są dodatkowe zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie dla poszczególnych klas. Jeżeli wykonasz dodatkowe zadanie, wyślij jego rozwiązanie do swojego nauczyciela historii za pośrednictwem e-dziennika lub maila.

NAJNOWSZE MATERIAŁY I ZADANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY (sugeruj się datami)

Zadania dla klas 4-8

16.03-20.03

Klasa 4

Józef Piłsudski (1867-1935) był współtwórcą niepodległego państwa polskiego. Ze względu na swoje zasługi dla ojczyzny budził podziw, a nawet uwielbienie. Miał wielu bezgranicznie oddanych zwolenników. Chociaż pełnił najwyższe stanowiska w państwie, mieszkał i żył bardzo skromnie.

Macie okazję zwiedzić dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego! Dzięki znalezionym przedmiotom dowiecie się więcej o jego życiu. Powodzenia!

Zapraszamy do gry: https://niepodlegla.men.gov.pl/mission1/

Klasa 5

Średniowieczna wieś

Położone obok siebie zagrody chłopskie tworzyły wieś. We wsiach zwykle był kościół, w którym mieszkańcy spotykali się na mszach i z okazji innych świąt kościelnych. Obok kościoła był cmentarz. Czasem we wsi znajdował się plac targowy, gdzie sprzedawano między innymi płody rolne. Mieszkańcy spotykali się też w karczmie, gdzie urządzano zabawy lub omawiano ważne dla wsi sprawy.

W średniowieczu ziemia uprawiana przez chłopów należała do władców, rycerzy, kościołów lub klasztorów. Za jej użytkowanie (dzierżawę) chłopi płacili właścicielowi ziemi daninę, oddając mu część plonów.

Zadanie: Opisz wieś przedstawioną na ilustracji. Używaj określeń wyróżnionych w tekście powyżej.

Klasa 6

Rozbiory Polski

Okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to czas rozkwitu oświecenia w Polsce. Niestety szlachta coraz mniej interesowała się sprawami publicznymi, dbając tylko o własne dobro i ulegając wpływom magnaterii. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi Rzeczypospolitej, siłą dokonując rozbiorów. Ich skutkiem był upadek państwa.

Obejrzyj filmik: https://epodreczniki.pl/a/film/D17KZKoas

Następnie wykonaj ćwiczenie multimedialne: https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/DeVcDN3Ck

Klasa 7

I wojna światowa

Jak to się zaczęło?

Na początku XX wieku państwa europejskie podzieliły się na dwa bloki, zwane Trójprzymierzem i Trójporozumieniem. W każdym z nich trzy państwa odgrywały najważniejszą rolę (dlatego „trój-”).

Kraje należące do Trójprzymierza nazywano też państwami centralnymi, bo znajdowały się w centrum Europy. Z kolei Trójporozumienie zwane było ententą, od francuskiego entente cordiale, czyli „serdeczne porozumienie”, bo tak określano dobre stosunki między Francją i Wielką Brytanią na przełomie XIX i XX wieku.

Między państwami obu bloków narastała wrogość, zarówno w Europie, jak i w koloniach. Oba bloki od dawna się zbroiły, a wojskowi wyraźnie dążyli do tego, by wypróbować armie w boju. Potrzebny był tylko punkt zapalny. Stało się nim zabójstwo austriackiego następcy tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Dokonano go 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie, mieście należącym do Bośni, która była wtedy częścią Austro‑Węgier. W wyniku zawartych sojuszy do 6 sierpnia prawie cała Europa znalazła się w stanie wojny.

Zadanie: Na podstawie mapy wypisz państwa, które weszły w skład trójprzymierza oraz te, które w skład trójporozumienia.

Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=nWyzEc3C0sk

Klasa 8

Przejęcie władzy przez komunistów w Polsce

Najważniejszym zadaniem dla komunistów było przygotowanie wyborów. Nauczeni doświadczeniem węgierskim nie chcieli ich przeprowadzić za szybko, obawiając się przegranej. Zaproponowali wcześniej zorganizowanie referendum. Chodziło o sprawdzenie, jaka jest rzeczywista siła opozycji, a ponadto była to próba generalna fałszowania wyników. 30 czerwca 1946 roku odbyło się referendum. Postawiono w nim 3 pytania:

  1. Czy jesteś za zniesieniem senatu?
  2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki krajowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?
  3. Czy chcesz utrwalenia zachodniej granicy państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

Władze nawoływały do odpowiedzi „tak” na wszystkie trzy pytania. Zresztą zostały one w taki sposób sformułowane, że trudno było nie udzielić twierdzących odpowiedzi. PSL znalazło się w trudnej sytuacji, ponieważ jako partia ludowa było zwolennikiem jednoizbowego parlamentu, trudno było również nie zaakceptować reformy rolnej czy wystąpić przeciwko przesunięciu granicy zachodniej.

Chcąc jednak sprawdzić, jakie jest poparcie dla partii w społeczeństwie i zarazem jaka część nie akceptuje władzy komunistów, Mikołajczyk nawoływał do głosowania na „nie” na pierwsze pytanie.

Według oficjalnych informacji na pierwsze pytanie oddano 68,2% pozytywnych głosów, na drugie – 77,3%, a na trzecie – 91,4%. Wyniki z Krakowa, jedynego miasta, gdzie „pospieszono się” z ogłoszeniem danych, uniemożliwiając ich zafałszowanie, były następujące: „tak” na pierwsze pytanie odpowiedziało 16% osób uprawnionych do głosowania, na drugie – 33% i na trzecie – 69%. Kraków został nazwany bastionem reakcji. Podjęto decyzję, że w ramach walki z krakowskim „konserwatywnym środowiskiem inteligenckim” obok miasta zostanie wybudowane „centrum robotnicze” – Nowa Huta. Z szacunków PSL (które potwierdziły ustalone po latach prawdziwe dane) wynikało, że głosy na „tak” odpowiednio wynosiły: 30,5%, 44,5% i 68,3%. PSL zgłosiło oficjalny protest do Sądu Najwyższego – niestety, nie znalazł on zrozumienia.

Zadanie: Wyjaśnij przekaz propagandowy plakatu. Kto jest jego autorem – komuniści czy PSL?

„Łączniczki. Wspomnienia z powstania warszawskiego” – nasza pierwsza lektura z historii

Osoby, które zapoznały się ze wskazanym rozdziałem proszę, aby udzieliły odpowiedzi na poniższe pytania i przesłały na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl w dokumencie WORD

1)Dlaczego dziewczyny, które są bohaterkami książki nie nazywają się bohaterkami?

2)Dlaczego Jolanta Zawadzka-Kolczyńska nazwana jest „panienką z dobrego domu”? Podaj 2 argumenty.

3)Z kim trzymała się Jolanta w czasie powstania? Podaj imię i nazwisko koleżanki (razem trafiły do AK)

4)W jakich akcjach brała udział „panienka z dobrego domu”? Podaj 2 konkretne przykłady.

5* Dla osób, które przeczytały całą książkę. Która z opisywanych postaci najbardziej Cię ujęła, dlaczego? Czy uważasz, że można nazwać ją bohaterką?

Wiedza o społeczeństwa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

„W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. „

Przeczytaj preambułę (uroczysty wstęp do konstytucji).

Zadanie:

Przytocz zawarte w preambule słowa, które wyjaśniają, czym jest konstytucja.

Wypisz:

  • uniwersalne wartości, do których odwołali się twórcy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zasady, które uznano za podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

23.03-27.03

Klasa 4

Ostatnio mieliście okazję zwiedzić dworek Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poszło Wam świetnie, gratulacje! Dzisiaj czas na inną ważną postać – Mikołaja Kopernika

Jak odkrycia Mikołaja Kopernika zmieniły świat?

Obejrzyjcie filmik: https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4

Rozwiążcie test: http://platforma.historiadlapolonii.pl/lessons/hzd/72/1

Powodzenia!

Klasa 5

Temat: Wieś w średniowieczu.

Cel: dowiem się kto mieszkał i czym się zajmował na wsi w średniowieczu

Zapoznaj się z poniższym materiałem oraz wykonaj zadania. Wyślij rozwiązania nauczycielowi na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl do 27 marca

Klasa 6

Temat: Upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Cel: dowiem się, dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy

Zapoznaj się z poniższym materiałem oraz wykonaj zadania. Wyślij rozwiązania do 27 marca nauczycielowi na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl

Klasa 7

Temat: Geneza wybuchu I wojny światowej.

Cel: dowiem się, dlaczego wybuchła I wojna światowa

Zapoznaj się z poniższym materiałem oraz wykonaj zadania. Wyślij rozwiązania do 27 marca nauczycielowi na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl

Klasa 8

Temat: Powojenna odbudowa.

Cel: zrozumiem ogrom zniszczeń, wywołanych przez wojnę i dowiem się, jakie były plany odbudowy kraju

Zapoznaj się z poniższym materiałem oraz wykonaj zadania. Wyślij rozwiązania do 27 marca nauczycielowi na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Dziecko to też człowiek. Prawa dziecka

Cel: Będę potrafił wskazać, jakie mam prawa jako dziecko i jakie są moje obowiązki wynikające z przynależności do mojej rodziny.

Zapoznaj się z poniższym materiałem oraz wykonaj zadanie. Wyślij rozwiązania nauczycielowi do 27 marca na maila: mszulerowiczsp1@wp.pl

30.03 – 03.04.2020

Klasa 4

„Król panuje, ale nie rządzi.” – to znany cytat Jana Zamoyskiego. Pełnił on najwyższe stanowiska w państwie – kanclerza i hetmana. Osiągnął je dzięki swoim talentom, wykształceniu i pracowitości. Blisko współpracował z królem Stefanem Batorym. Wspólnie unowocześnili nasze państwo, wzmocnili armię i pokonali Rosję. W 1580 roku Jan Zamoyski założył miasto Zamość.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku 🙂

Ćwiczenie: Znajdź zdania prawdziwe.

Klasa 5

Temat: Średniowieczne miasto.

Cel: dowiem się jakie były główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast

Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj zadania. Rozwiązania należy przesłać przez platformę szkolną do 3 kwietnia.

Klasa 6

Temat: Konstytucja 3 maja

Cel: Dowiem się jakie reformy wprowadził Sejm Wielki

Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj zadania. Rozwiązania należy przesłać przez platformę szkolną do 3 kwietnia.

https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611

Zapraszamy do obejrzenia filmiku! 🙂

Klasa 7

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich

Cel: Dowiem się jak wyglądała I wojna światowa z perspektywy Polski

Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj zadania. Rozwiązania należy przesłać przez platformę szkolną do 3 kwietnia.

Klasa 8

Temat: Polska w czasach stalinizmu.

Cel: Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR

Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj zadania. Rozwiązania należy przesłać przez platformę szkolną do 3 kwietnia.

Zachęcam do gry: https://niepodlegla.men.gov.pl/mission13/ „Zdemontuj pomnik Stalina!”

Wiedza o społeczeństwie

Temat: Władza ustawodawcza – sejm i senat

Cel: Poznam kompetencje sejmu i senatu

Zapoznaj się z tematem w podręczniku „Sejm i senat” str. 134-137 oraz prezentacją multimedialną. Wykonaj kartę pracy. Rozwiązania wyślij przez platformę szkolną do 3 kwietnia.

06.04 – 08.04.2020 r.

Klasa 4

XVII wiek – stulecie wojen

POTOP SZWEDZKI

Najgroźniejszy najazd Szwedów z lat 1655-1660 przeszedł do historii jako potop szwedzki, ponieważ obce wojska w krótkim czasie wręcz „zalały” cały kraj. W walkach z najeźdźcą wsławił się znakomity wódz Stefan Czarniecki.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku: https://gwo.pl/potop-szwedzki-p4596

Klasa 5

Średniowieczne miasto i wieś

Dla chętnych: Przygotuj makietę średniowiecznego miasta.

Wykonaj zdjęcia swojej pracy i prześlij nauczycielowi, na pewno pokażemy je na naszej stronie 🙂

Klasa 6

Utrwalamy wiadomości o rozbiorach Polski

Obejrzyjcie filmik: https://gwo.pl/rozbiory-polski-p4426

Klasa 7

Zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej

Obejrzyjcie filmik: https://gwo.pl/zmiany-terytorialne-w-europie-po-i-nbsp-wojnie-swiatowej-p4413

Klasa 8

Ogórkiem przez PRL

Wsiadasz do autobusu zwanego „ogórkiem”. Zapnij pasy i przenieś się do różnych wydarzeń okresu PRL. Każda stacja na mapie to konkretne wydarzenie w historii Polski. Ogórek zawiezie Cię aż do czasu obrad Okrągłego Stołu, który symbolicznie rozpoczął przemiany demokratyczne w Polsce. Wykonuj zadania i uważaj na zakrętach! Powodzenia!

Zapraszamy do gry: https://niepodlegla.men.gov.pl/mission8/

Wiedza o społeczeństwie

Polskie Konstytucje

Zapraszamy do obejrzenia filmu: https://epodreczniki.pl/a/film/DlqqrX2R5

20.04 – 24.04.20 r.

Klasa 5

Styl romański i styl gotycki

Wykonaj w zeszycie przedmiotowym tabelkę w której porównasz styl romański i gotycki. Weź pod uwagę takie elementy architektury, jak: mury, okna, sklepienia.

Klasa 6

Stanisław August Poniatowski – ocena panowania

Wykonaj kartę pracę i prześlij nauczycielowi na maila bądź przez aplikację TEAMS

Klasa 7

I wojna światowa – podsumowanie (przyczyny, przebieg, skutki, sprawa polska)

Poniżej znajdują się materiały, które mogą Wam usystematyzować wiedzę dotyczącą I wojny światowej. Zapoznajcie się z nimi.

Klasa 8

Poznański Czerwiec 1956 r. Zapoznaj się z poniższą prezentacją. Obejrzyj również filmik: https://epodreczniki.pl/a/film/DMlNlc0H6

Wiedza o społeczeństwie

Przypomnij sobie dzieje Konstytucji RP – obejrzyj filmik https://epodreczniki.pl/a/film/DlqqrX2R5

Wykonaj zadanie, rozwiązanie wyślij nauczycielowi za pośrednictwem aplikacji TEAMS lub maila.