Działania

Rok szkolny 2018/2019

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2018 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2018/2019.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2018/2019. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-8 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2018/2019. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2018/2019. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VIII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

Przestrzeganie norm społecznych”.

Marzanna Adamczak

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W PAŹDZIERNIKU 2018 r.

Przeprowadzenie badania wstępnego –  ankieta dla klas VII i VIII

Kryterium sukcesu: Pedagodzy przeprowadzają anonimową ankietę – 70% uczniów rozumie pojęcie „normy społeczne”.

Grupa badawcza:

 • uczniowie klas VII- VIII: 89 osób,

 Problematyka badawcza koncentrowała się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem dzieci/młodzieży w środowisku szkolnym, klasowym, relacjami z rówieśnikami, rodzicami,  zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Zadane również były pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a także ich dostępność.

Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ankieta.

Kwestionariusz ankiety składał się z 52 pytań.

Wnioski:

 • pozytywny jest fakt, że 18% uczniów podało, iż w ogóle nie gra na komputerze; pojawia się duża liczba uczniów grających codziennie; należy wskazywać inne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego;
 • kontynuować zachęcanie uczniów do aktywności sportowej.
 • duży odsetek uczniów, którzy w ogóle nie czytają dla przyjemności, wskazuje na to, iż należy kontynuować działania związane z rozwojem kompetencji czytelniczych uczniów poprzez promowanie działalności biblioteki szkolnej;
 • uczniowie dobrze oceniają swoje relacje z rodzicami; rodzice wiedzą z kim i gdzie ich dziecko spędza wieczory; dzieci mogą otrzymać wsparcie emocjonalne od rodziców.
 • Nie wszyscy rodzice określili zasady panujące w domu, a dotyczące tego co dziecko może robić.
 • Reguły, które ustalają rodzice są w 46% dla dzieci ważne, a w 52 nie wszystkie. To rozwojowe, że dzieci mają własne zdanie na temat zasad, które ich powinny obowiązywać. Taka odpowiedź na pytanie nie sugeruje jeszcze, że dzieci nie stosują się do tych reguł.
 • relacje rodzinne są czynnikiem chroniącym; należy kontynuować zadania związane ze wzmacnianiem roli rodziny w rozwoju dzieci.
 • 24% uczniów odpowiedziało, że w klasie są uczniowie, którzy odnoszą się do nich lekceważąco. Są też uczniowie, którzy uważają, że inni uczniowie klasy sprawiają im przykrość, czują się nielubiani oraz uważają, że nie mogą przed kolegami pokazać swoich mocnych stron; ego typu odpowiedzi należy zawsze rozpatrywać w aspekcie indywidualnych odczuć człowieka, dlatego też w klasach należy zwrócić szczególną uwagę na oznaki lekceważenia oraz interpretację dziecięcych odczuć; w związku z powyższym należy zintensyfikować w klasach działania integrujące zespoły klasowe z uwzględnieniem tematyki tolerancji, inności,  różnic między ludźmi oraz wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • 90% badanych jest zadowolona bądź bardzo zadowolona ze swych stosunków z przyjaciółmi; Uczniowie klas VII i VIII tworzą już satysfakcjonujące związki przyjacielskie; kontynuować działania zmierzające do integrowania zespołów klasowych;
 • Chociaż aż 83% uczniów odpowiedziało, że „tak” lub „raczej tak” jest pewnych siebie, pozostałe 17% odpowiedziało: „raczej nie” lub „nie”; ponownie nasuwa się wniosek, że należy na każdym etapie edukacji wzmacniać poczucie wartości uczniów;
 • z powodu 18% odpowiedzi, że siłą można rozwiązać konflikt, należy zintensyfikować działania ukazujące rozwojową rolę konfliktu i sposoby wygaszania go bez użycia siły.
 • Ilość odpowiedzi dotyczących doświadczania przemocy i rozpoczynania bójek potwierdzają odpowiedzi na poprzednie pytanie, iż część uczniów uważa, że konflikty można rozwiązać siłą.
 • część uczniów uważa, że w szkole nie ma jasno określonych zasad oraz nie stosuje się do obowiązujących. W związku z tym, należy częściej przypominać o regułach i odwoływać się do statutu szkoły.
 • wychowawcy przekazują uczniom informacje o narkotykach i dopalaczach.
 • uczniowie deklarują, że wiedzą czym są narkotyki i dopalacze; nie wszyscy podają prawidłowe definicje; należy kontynuować zadania związane z funkcją informacyjną szkoły;
 • jako najczęstsze źródło informacji o narkotykach i dopalaczach uczniowie podają wychowawcę, internet, telewizję;
 • analizując odpowiedzi na pytania dotyczące stosunku do dopalaczy i narkotyków, pomocy osobie zażywającej narkotyki lub dopalacze, zdania na temat dostępności środków psychoaktywnych nasuwa się wniosek, że wiedza uczniów na temat szkodliwego działania tychże substancji jeszcze nie jest wysoka; należy kontynuować spotkania uczniów ze specjalistą od uzależnień;
 • 1% przyznało, że brało narkotyki, 3% zaznaczyło, że ktoś z jego znajomych bierze narkotyki.

Należy przeprowadzić pogłębioną diagnozę;

 • uczniowie posiadają zróżnicowane zainteresowania; zainteresowania ich wpisują się w szeroką ofertę zajęć dodatkowych organizowanych przez szkołę.

Anna Wietrzykowska, Adrianna Helak

 

Rok szkolny 2017/2018

REALIZACJA PROGRAMOWYCH DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WE WRZEŚNIU 2017 r.

Zapoznanie społeczności szkolnej z priorytetem SzPZ w roku szkolnym 2017/2018.

Kryterium sukcesu: Uczniowie, nauczyciele i rodzice znają priorytet SzPZ w roku szkolnym 2017/2018. Zapoznanie rodziców uczniów klas 1-7 z koncepcją, strategią SzPZ i planem pracy szkoły na rok 2017/2018. 80%  rodziców uczestniczy w zebraniach.

We wrześniu przedstawiono całej społeczności szkolnej działania priorytetowe Szkoły Promującej Zdrowie zaplanowane na rok szkolny 2017/2018. Podczas Rady Pedagogicznej nauczyciele zapoznali się z harmonogramem zadań do realizacji w ramach tegorocznego planu pracy SzPZ. Uczniowie omawiali najważniejsze zagadnienia z wychowawcami na lekcjach wychowawczych. Podczas zebrań wychowawcy klas I-VII przedstawili rodzicom działania SzPZ przewidziane na bieżący rok szkolny. Rodzice uczniów klasy I zostali ponadto wyposażeni w wiedzę dotyczącą koncepcji i strategii SzPZ oraz otrzymali ulotki tematyczne opracowane przez zespół SzPZ. W holu szkoły została wyeksponowana gazetka prezentująca hasło SzPZ na bieżący rok szkolny:

„ Hałas boli, hałas szkodzi”.