Tydzień Profilaktyki – konkurs fotograficzny „Chce mi się chcieć”

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Chce mi się chcieć”

I

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Konkurs rozpoczyna się 31.05.2019 r.

3. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Swarzędz.

4. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe. Pierwsza grupa obejmuje uczniów klas I-IV, druga grupa obejmuje uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, natomiast trzecią grupę stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych.

5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest przesłanie jednego zdjęcia konkursowego na adres mailowy profilaktykaswarzedz@gmail.com w terminie do 05.09.2019 r.

II

1. Temat konkursu zakłada wykonanie zdjęć przedstawiających własną interpretację tytułu „Chce mi się chcieć”.

2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną fotografię. Z chwilą przesłania jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu praca przechodzi na własność organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zdjęć i niepublikowania prac niecenzuralnych bądź niespełniających kryteriów konkursu.

4. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz numer klasy.

5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.

6. Prace konkursowe będą prezentowane na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl.

7. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i postanowień regulaminu.

III

1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Decyzja Jury jest ostateczna.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 09.09.2019 r. w czasie inauguracji Tygodnia Profilaktyki.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone następnego dnia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.opsswarzedz.pl, do godziny 15:30.

5. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez pedagoga szkolnego.

6. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy:

– pomysłowość,

– sposób interpretacji tematu,

– kompozycja,

– jakość wykonania.

IV

1. Kalendarium Konkursu „Chce mi się chcieć” jest następujące:

– 31.05.2019 r. – ogłoszenie konkursu,

– 05.09.2019 r. – termin przesłania prac do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu,

– 09.09.2019 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników.

V

1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.