Tydzień Profilaktyki – konkurs plastyczny „Chce mi się chcieć”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Chce mi się chcieć”

I

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 31.05.2019 r.

3. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Swarzędz.

4. Konkurs przebiega w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych z klas I-IV, druga grupa obejmuje uczniów klas V-VIII.

5. Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, którą należy dostarczyć pedagogowi szkolnemu w terminie do dnia 04.09.2019 r.

II

1. Temat konkursu zakłada wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tytułem „Chce mi się chcieć”.

2. Technika wykonania prac jest dowolna.

3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę w dowolnym formacie.

4. Każda szkoła przekazuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu 6 prac (trzy prace z grupy młodszych uczniów i trzy prace z grupy starszych uczniów) do dnia 05.09.2019 r.

5. Dostarczone prace nie będą zwracane. Z chwilą przekazania ich pedagogowi przechodzą na własność organizatorów.

6. Pracę należy opisać. Opis powinien zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz numer klasy.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach.

8. Przekazanie prac pedagogowi oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

III

1. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wewnętrznym (prace są oceniane przez Jury szkolne) i zewnętrznym (prace oceniane są przez Jury powołane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu).

2. Decyzja Jury Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu jest ostateczna.

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 09.09.2019 r. podczas uroczystej inauguracji Tygodnia Profilaktyki na rynku. Lista laureatów zostanie zamieszczona następnego dnia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, www.opsswarzedz.pl.

4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu przez pedagoga.

5. Ocenie Jury podlegać będą następujące aspekty pracy:

– pomysłowość,

– interpretacja tematu,

– kompozycja,

– jakość wykonania.

IV

1. Kalendarium konkursu „Chce mi się chcieć” jest następujące:

– 31.05.2019 r. – rozpoczęcie konkursu,

– 04.09.2019 r. – termin składania prac u pedagogów szkolnych,

– 05.09.2019 r. – termin przekazania prac Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Swarzędzu,

– 09.09.2019 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników.

V

1. Najciekawsze prace konkursowe zostaną nagrodzone.