Zapraszamy na Festyn Rodzinny

Festyn_2016

REGULAMIN FESTYNU SZKOLNEGO
 1. Festyn Szkolny odbywa się w dniu 4 czerwca 2016 r. w godzinach 10 – 15.
 2. Festyn odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Zamkowa 20.
 3. Festyn ma charakter kulturalno – sportowy, ma na celu integrację społeczności szkolnej.
4. W Festynie Szkolnym mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie SP1 wraz z rodzicami, rodzinami i przyjaciółmi.
 5. Dzieci przychodzą i przebywają na Festynie pod opieką rodziców lub opiekunów.
6. Za dzieci odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie).
7. Na terenie Szkoły i podczas trwania imprezy wszystkich uczestników obowiązują zasady gościnności, wzajemnej życzliwości i pomocy.
8. Na Festyn Szkolny nie mają wstępu osoby nietrzeźwe lub które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
9. Obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu, środków odurzających, materiałów niebezpiecznych, broni, materiałów pirotechnicznych,   przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu.
10. Uczestnik Festynu zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń organizatora oraz służby porzadkowej.
11. Osoby, które nie podporządkują się niniejszemu regulaminowi będą usunięte z Festynu, a jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
12. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników czuwać będą osoby wyznaczone przez organizatora oznakowane niebieską chustką.