REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

  1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedza następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w placówce  pierwszego wyboru.

2. Nabór elektroniczny dotyczy: dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2016 – 2017)

3. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe przyjęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

4. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

5. Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego.
Są w nich umieszczone:

Zarządzenie nr WOM.0050.1.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2023/2024 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Hanna Stasińska-Filary