REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy do zapisywania dzieci do naszej szkoły. Jedynka zapewni Waszym pociechom fachową, troskliwą opiekę, ciekawe zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomie oraz dobrze zorganizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną. O wszystko zadba wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi.

Poniżej dostępny jest filmik promujący pracę szkoły, przygotowany przez Nauczycieli i Uczniów.

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

  1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.
  2. Nabór elektroniczny dotyczy:
  • dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
  1. W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2017) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z  sekretariatem szkoły. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
  3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.
  5. Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące rekrutacji do klas pierwszych. Są w nich umieszczone:

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Hanna Stasińska-Filary