Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami do klasy pierwszej.

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych:

jednej ogólnej oraz klasy usportowionej.

W klasie usportowionej poza regularnymi lekcjami wychowania fizycznego w wymiarze 3 godzin tygodniowo, dzieci będą uczestniczyły dodatkowo w zajęciach pływania na basenie (1 godzina) oraz zajęciach karate (1 godzina). Wszystkie zajęcia będą bezpłatne i zapisane w planie lekcji.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 731 450 045.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej dokumenty należy składać w terminie

 27 maja – 3 czerwca  w sekretariacie szkoły (Swarzędz, ul. Zamkowa 20).

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole.

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu szkoły) i wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 2. Nabór elektroniczny dotyczy:
 • dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 1. W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2016) prosimy rodziców o bezpośredni kontakt z  sekretariatem szkoły.
  Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka jest odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Przy rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku określone niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego kryterium.
 5. Poniżej znajdują się zakładki dotyczące rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych. Są w nich umieszczone:
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
  w roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
 • ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.18.2022BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 20 stycznia 2022 r.
  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego
  i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023
  do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
 • Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz szkół podstawowych.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Hanna Stasińska-Filary

Rekrutacja do klas pierwszych.

Zobacz więcej